Лекции по Медицина

24. Алкално-киселинно състояние (изохидрия). Нарушения и лечение

АКС на организма е движение на Н+ в смисъл на образуване и излъчване на Н+. Постоянното равнище на Н+ има голямо значение за правилното функциониране на всички органи и системи. Ензимните процеси протичат само при определено рН на средата, което нормално е 7,35 -7,45.
рН под 6,8 и над 7,8 разстройва необратимо ензимните процеси и води до смърт!
Водородните катиони се образуват в клетките в резултат на обмяната. Прието е получените Н+ да се делят на:
- от дихателен произход - 20 000 m Еq за 24 часа.
- от метаболитен произход 200 - 400 m Eq за 24 часа.

Регулаторни механизми за поддържане на алкално - киселинната хомеостаза
1. Разреждане в телесните течности – ако са много Н+, да ги разреди
2. Буферни системи на организма:
*Бикарбонатна – извънклетъчна
* Хемоглобинова – вътреклетъчна
* Фосфатна – вътреклетъчна
*Белтъчна – извън и вътреклетъчна
3. Дишане – 20 000 mЕq се излъчват през белите дробове за 24 часа.
4. Бъбречна функция – 200 - 400 mЕq се излъчват през бъбреците за 24 часа.

Параметри на КАС
рН 7,35 -7,45
РаСО2 35 - 45 mmHg
SB (стандартни бикарбонати) 21 - 24 mmol / l
AB (актуални бикарбонати) 18 - 23 mmol / l
BB (буферни бази) 42 - 46 mmol / l
BE - 2,3 + 2,3 mmol / l
рН е показател за компенсираност на състоянието.
рН под 7,35 – декомпенсирана ацидоза.
рН над 7,45 – декомпенсирана алкалоза.
РаСО2 – дихателна компонента.
Останалите параметри са метаболитни показатели.

Нарушения в алкално-киселинната хомеостаза
1. Дихателна ацидоза – неадекватна алвеолна вентилация и нарушение в елиминирането на СО2 /РаСО2 ↑/.
2. Дихателна алкалоза – хипервентилация и повишено елиминиране на СО2 /РаСО2 ↓/.
Корекция и за двете нарушения – адекватна вентилация.
3. Метаболитна ацидоза – тъканна хипоксия, диабет, глад, бъбречна недостатъчност, отравяне със салицилати.
Корекция:
Натриев бикарбонат 8,4 % - еквимоларен разтвор т.е. в 1 мл. = 1 mЕq.
Натриев лактат – 1/6 моларен разтвор
Трометамол – 1/3 моларен разтвор
ВЕ х kg х 0,3 = mmol буферен разтвор
4. Метаболитна алкалоза – грешки в терапията, загуба на стомашен сок, значителна загуба на калий и хлориди с урината. Корекция: Калиев хлорид 15%, витамин С.