Лекции по Медицина

1. Анатомична номенклатура

Анатомията на човешкото тяло се описва, когато то е в основен анатомичен стоеж – долните крайници са приведени един към друг, а горните към туловището, дланите насочени напред. През него мислено могат да бъдат прекарани 3 основни равнини – срединна, фронтална и напречна. Срединната равнина разделя тялото на лява и дясна половина. Аналог на десен – Dexter (м.р.), dextra (ж.р.), dextrum (ср.р.), ляв – sinister (a, um). Успоредно на средната равнина могат да бъдат прекарани множество равнини наричани сагитални от sagitta (стрела). Фронталната равнина разделя тялото на предна и задна половина. Аналог на преден – anterior, на заден – posterior. За преден може и терминът ventralis; заден – dorsalis. Напречната равнина разделя тялото на горна и долна част. Горен – superior или cranialis , долен – inferior или caudalis.
За обозначаване на областите и частите на човешкото тяло, на органите и на техните части на разположението им едни спрямо други. В анатомията на човека се използват доминиращо латински термини. Съвкупността от тези термини се нарича анатомична номенклатура (Nomina anatomica).
Първата анатомична номенклатура е приета на международен конгрес на анатомите през 1895 г. в гр. Базел (Швейцария) поради което се нарича Базелска анатомична номенклатура Basler Nomina anatomica (BNA) от известните до тогава 50 хил. термина в нея са включени около 5 500. Използваната днес международна анатомична номенклатура е приета през 1955 г. в Париж, нарича се Парижка (Parisiana nomina anatomica) (PNA). Тя се актуализира на всеки следващ международен конгрес на анатомите (на всеки 5 години).

Клонове на общата анатомия

В зависимост от целта при изучаване на строежа и формата на човешкото тяло и с оглед задоволяване потребностите на приложните науки се различават:
- Сравнителна анатомия – изучава еволюцията в развитието на органите и системите при животните и човека.
- Топографска анатомия – изучава строежа на човешкото тяло по области. Интерисува се от взаимното положение на органите – от положението им спрямо скелета, отношението им към кръвоносните съдове и нерви. Обслужва хирургията.
- Пластична анатомия – изучава външните форми на тялото при статично и различно динамично състояние. Изучава се от скулптори и художници.
- Възрастова анатомия – изучава скулптурните особености на човешките органи в различни възрастови периоди от развитието му.
- Патологична анатомия – изучава промените в структурата и органите в периода на разрушаване.
- Систематична (описателна) анатомия – изучава формата и строежа на органите на човешкото тяло по учения, апарати, системи, групи от органи. Тя е основна в частните медицински науки. Систематичната анатомия е тази, която ние ще изучаваме.