Лекции по Медицина

Анестезиология, реаниматология и интензивно лечение

Лекции по Анестезиология, реаниматология и интензивно лечение

1. Предмет на анестезиологията, реаниматологията и интензивното лечение
2. Инхалационна анестезия – ендотрахеална, маскова
3. Инхалационни анестетици
4. Венозна барбитурова анестезия
5. Венозна небарбитурова анестезия
6. Местна анестезия – предимства, недостатъци, токсичност, средства
7. Местна анестезия – техники - бива контактна, инфилтрационна, венозна, проводна
8. Нервно-мускулно предаване. Видове блок
9. Мускулни релаксанти-средства, приложение, антидоти
10. Апарати за обща анестезия. Наблюдение и контрол на жизнените функции
11. Подготовка на болния за анестезия. Премедикация – цел и средства
12. Усложнения от обща анестезия
13. Организация и функционална характеристика на ОАИЛ
14. Мониторинг
15. Остра дихателна недостатъчност – определение, етиопатогенеза
16. Остра дихателна недостатъчност – клинична картина, лечение
17. Кислородолечене
18. Клинична смърт
19. Критерии за мозъчна смърт
20. Шок - видове, патогенеза. Промени в организма
21. Диагноза на шока, лечение
22. Водно-електролитно равновесие. Телесни течности и състав. Дневни нужди
23. Водно-електролитно равновесие – нарушения и лечение
24. Алкално-киселинно състояние (изохидрия). Нарушения и лечение
25. Енергиен баланс. Парентерално и ентерално сондово хранене
26. Специфични особености на интензивното лечение при термични травми
27. Реанимация и интензивно лечение при давене и удавяне