Лекции по Медицина

12. Антигени. Имунна система

АНТИГЕНИ-са генетично чужди за организма в-ва, които проникват по естествен или изкуствен начин в вътрешната среда на макроорганизма.Антигени могат да бъдат цели м.о., техни съставни части или продукти, всички чуждеродни тъкани или клетки.Различни химикали или лекарства могат да образуват плазмените белтъци, те да се видоизменят и да се възприемат като чужди антигени.За да бъде античен едно в-во, то трябва на 1м. Да е чуждо видово., на 2място да притежава свойството антигеност т.е. способност да предизвиква хуморален или клетъчен имунен отговор.За да предизвиква такъв отговорв-во трябва да е високо молекулно и с сложен химичен строеж.Антигенноста се определя от свойствата: специфичност и валентност на антигена.Специфичноста е свързана с определена част с молекулата на антигена нар. Антигенна детерминанта или епитоп.Това е часта абсолютно съответна на активния център на лимфоцитите.Активния център има определена пространствена структура, броят на антигените детерминанти с еднаква специфичност опрределя валентноста на антигените.В зависимост от участието на лимфоцити при разгръщането на имунния отговор,антигените се разделят на зависими /участват лимфоцити / и независими /стимулират директно лимфоцитите за антисинтеза.
-Имунна система- е в основата на придобития имунитет.Тя се състои от първични и вторични органи.В първичните органи се осъществява съзряването на t и bлимфоцитите.т.е. превръщането им в клетки способни да разпознаят антигените.Първични органи са : тимоса и клетките съзрели там се наричат лимфоцити.Вторични органи са лимфните възли,лигавиците и др.В тях се осъществява срещата на антигена с лимфоцити и В лимфоцити и разгръщането на имунния отговор.
КЛЕТКИ НА ИМУННАТА СИСТЕМА-
1-В лимфоцити- те осъществяват хуморалния имунитет или хуморалния имунен отговор.Могат да бъдат активирани директно от антигена , но тогава се синтезират антитела.Имунния отговор е непълноценен.В друг случай извън клетъчните м.о. се поглъщат от макрофагитеи се представят на хелперите, които заедно с макрофагите активират В лимфоцитите те се превръщат в плазматични клетки и започват синтезата на антитела.
-t лимфоцити-осъществяват клетъчния имунен отговор и помагат при активиране на В-лимфоцитите.
-t-хелпери- те помагат при хормоналния имунен отговор
-t-килари- унищожават антигени и по точно клетките на които са фиксирани тези антигени, чрез перфориране на мембраната.Това са клетките на клетъчния имунен отговор.Клетъчния имунен отговор се развива при вътреклетъчни м.о., тумори и тлансплантирани органи.
Макрофаги-последни клетки на имунната система, те поглъщат и представят антигена на В лимфоцитите, и така участват в хуморалния имунен отговор.От друга страна хелперите синтезират гама интерферон които превръщта макрофагите в активирани макрофаги способни да унищожат вътреклетъчни паразити.