Лекции по Медицина

13. Антитела. Имунен отговор

АНТИТЕЛАТА- са специфични серумни белтъци образуващи се при проникване на антигена в макроорганизма., и могат специфично да се свържат с него.Те са от гамаглоболиновата фракция на серума.Основно свойство е тяхната специфичност.Тя се обуславя от това , че с/у определен епитоп се образува антитяло с строго определен паратоп./ антиген свързваща част/.Съществуват огромен брой антитела, които могат да се синтезират, поради факта, че съществуватАнтителата са гликопротеини с характерна четвъртична структора, изградени са от две тежки вериги и две леки вериги съединени с дисулфидни мостове.
FCсигмент- часта отговорна за активиране на комплемента, и за прикрепяне към фагоцитите.
FAB-като в края на сагмента се намира паратопа на антитялото, по този начин антитялото което е изградено от такъв мономер е двувалентно в зависимост от вида на тежките вериги делим антителата на 5 основни класа: IgG,IgM,IgE,IgA,IgD
IgG-мономера представлява основната стуктора на IgG.
IgA-антителата са димери- два мономера
IgM-са 5 мономера
IgE и IgD- са мономери същу
СВОЙСТВА НА АНТИТЕЛАТА:-антит. Се намират в серума, лигавичните секрети, те осъществяват защтитните реакции при хуморален имунен отговор, като активират комплемента , благоприятстват фагоцитозата т.е.
Антигени свързани с антитела могат да бъдат фагоцитирани.Блокират действието на токсини и блокират прикрепването на м.о. и оттам навлизането им в макроорганизма.Освен това антителата участват в алергичните реакции, и още са рецептори на В лимфоцитите.
IgG антителата имат 23 дни живот , преминават плацентата единствени те улесняват фагоцетозата, блокират токсини и м.о. това са основни антитела на имунния отговор.
IgM АНТИТЕЛА- СЕ ПОЯВЯВАТ НАЙ РАНО ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИМУННИЯ ОТГОВОР.Имат действието на IgG а.т. , но не преминават плацентата.
IgA антитела-живеят от 5 до 8 дни и се намират основно в лигавичните секрети и блокират навлизането на м.о. в макроорганизма.