Лекции по Медицина

10. Апарати за обща анестезия. Наблюдение и контрол на жизнените функции

Апаратите за обща анестезия се състоят от : източник на газове - обикновено газовете се намират в метални цилиндри под налягане; 2 манометъра - 1 показва нялагането в цилиндъра, 2 намаленото налягане като м/у тях има редуцир вентил; притокомер; изпарител; резервоарен балон - може да се използва за резервоар, за изкуствено дишане или за наблюдение на дълбочината и характера на спонтанното дишане; абсорбер - за абсорбиране на CO2 и след употреба гранулите му стават лилави; гофрирани тръби; клапи - чрез тях издишания въздух отива в атмосферата, а не се връща обратно в дробовете на Б. и приставка за автоматично изкуствено дишане. Жизнените функции на всички болни под анестезия трябва да бъдат непрекъснато следени от анестезионния екип. На наблюдение подлежат: пулс – чрез палпиране на периферна вена се следят честота, ритъм и напълненост; сърдечна дейност – чрез монитор се следи честота и се прави електрокардиограма; артериално налягане – следят се систолично, диастолично и средно; венозно налягане - следят се периферно и централно; кръвозагуба – за измерване се използва визуален, тегловен (претеглят се марлите преди и след операцията) и колориметричен метод; сърдечен минутен обем – чрез канюлиране на артерия предимно при големи операции; прави се тест за състоянието на периферното кръвообращение; дихателен обем и честота; пулсова оксиметрия – измерва се чрез датчик поставен на пръста; to – контрола на to се осъществява чрез датчик в/у кожата, термометър в ректума или хранопровода. Всички наблюдавани функции се измерват през 15 мин. и се регистрират в анестезиологичен лист.