Лекции по Медицина

20. Бърза и неотложна помощ. Медико-социални проблеми на травматизма.

Бързата (неотложната) помощ е част от Първичната медицинска помощ и включва всички медицински дейности насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане на жизнените функции на организма. Изискванията са за срочност и високо качество. Когято е оказана в най-кратък срок предопределя изхода – възникване наусложнения, продължителността на заболяването, нетрудоспособност и прогнозата за живот.
Основни задачи на ЦСМП са: -Осигуряване по ввсяко време на денонощието на спешна медичинска помощ от лекари сестра в дома или на местопроизшествието. -Осъществява експресна диагностика. –Провежда реанимационни дейности от момента на пристигане на произшествието до приемане в болнично заведение. –Приема болни потърсили помощ в спешното приемно отделение. –Осигурява хоспитализация при нужда. –Осъществява специялизиран транспорт. –Организира спешна консултативна помощ между здравните заведения. –Участва при оказване на спешна помощ при бедствия, аварии и катастрофи. –Информира и дава медицински съвети по телефона. –Осъществява трудово-лекарски експертизи. –Проучва заболеваемостта и потребностите от спешна медицинска помощ. – Организира обучение на персонала. –Участва в мероприятия за ограничаване на произшествия. –Взима проби за алкохол и упойващи вещества. –Контролира и разпределя повикванията за спешна медицинска помощ.
Центровете са 14, ръководят се от Директор. Имат регионални координационни централи, които приемат и регистрират повикванията, преценяват спешността и нуждата и изпращат екипи. Те имат медицински сектор състоящ се от доболнични екипи за оказване на първа медицинска помощ и реанимационни екипи, от спешно триемно отделение, транспортно свено със специални транспортни средства с опознавателни сигнали, администрация и автостопанство със сервиз.
В центъра работят медицински сестри, фелдшери, акушерки, лекари. Те имат следните отговорности – отговарят за изправността на медицинската апаратура и инструментариум; отговарят за лекарствените средства и консумативи необходими за работата на екипа; извършват мероприятия за оказване на ПМП; осъществяват грижи при приемане на болни в спешно медицинско приемно отделение; да поддържат радиовръзка в центъра; да попълват документацията; да спазват етиката и морала; да работят в определеното работно облекло; да поддържат санитарно хигиенно състояние на колите на ЦСМП.
Внезапни бзаболявания с болков синдром, усложнения при хронични заболявания, фебрилни състояния при деца са обект на спешна и неотложна медицинска помощ.