Лекции по Медицина

10. По-чести заболявания на новороденото доносено и недоносено дете. Инфекции на новороденото

ИНФЕКЦИИ НА НОВОРОДЕНОТО
► ВРОДЕНИ
٠ антенатални
٠ интранатални
► ПРИДОБИТИ – ПОСТНАТАЛНИ

1. ВРОДЕНИ ИНФЕКЦИИ
► В различни срокове на бременността
- антенатално
- непосредствено преди раждането или
- по време на родовия акт
► Етиология
- паразити
- вируси
- бактерии и др.
► Пътища на проникване
- хематогенен трансплацентарен
- асцендентен
- десцендентен
• Най-чести и най-характерни симптоми:
► Недоносеност или пренатална хипотрофия
► Забавена кардио-пулмонална адаптация
► Дихателна недостатъчност
► Ритъмни нарушения на дишането
► Тахикардия
► Интоксикационен синдром
► Фебрилитет, хипотермия
► Отказ от храна, ненаддаване на тегло
► Омфалит
► Конюнктивит
► Хипебилирубинемия
► Хеморагичен синдром
► Горно-диспептичен синдром; клинични белези на некротизиращ ентероколит; гърчов синдром, летаргия или свръхвъзбудимост, промени в мускулния тонус
► Хепатоспленомегалия
► Кожни обриви, склерем, склередем, нарушена периферна перфузия, бледост, цианоза
► IgM > 0,20 mg/l в кръв от пъпна връв

• TORCH
► Toxoplasmosis
► Rubeola
► Cytomegalia congenita
► Herpes simplex congenitus
► Hepatitis congenita
► Varicella zoster
► СПИН
► Lues congenita (вроден сифилис)
► Listeriosis congenita
► Gonorrhoea
► Хламидийни инфекции
► Микоплазмени инфекции
► Микотични инфекции

ТОКСОПЛАЗМОЗА
► Toxoplasma gondii - вътреклетъчн микропаразит
► Трансплацентарно
► Най-характерно е засягяне ЦНС: токсоплазмен менингенцефалит с последващи хидроцфалия или микроцфлия, микроофталмия, калцификати в мозъка, гърчове и изоставане в психомоторното развитие
► При-по-късно инфектирани - генерализирана септична инфекция със засягане на черния дроб, мозъка, бъбреците и белите дробове


РУБЕОЛА
► РНК – вирус
► Хематогенно трансплацентарно при майчина виремия
► Клинична картина – в зависимост от срока на бременността: интраутеринна хипотрофия, сърдечни малформации, очни и ушни увреждания; фетална инфекция, анемия, тромбоцитопения, костни измененя
► Характерна триада на Gregg – ВСМ, слепота, глухота

ЦИТОМЕГАЛИЯ
► Най-честата вродена инфекция
► 1-2% от новородените; 10% с изявена клиника
► ДНК – вирус
► Трансплацентарно, по време на раждането, след раждане чрез кърма или преливане на кръв
► Клинична картина – най-често като генерализирана инфекция с картина на менингоенцефалит, хепатит, пневмония, хемолитична анемия, тромбоцитопения, интраутеринна хипотрофия, недоносеност

ХЕРПЕС СИМПЛЕКС
► 1-5% от новородените
► ДНК – вирус HSV2 (70% генитален)
► Трансплацентарно, по време на раждане и постнатално
► Клинична картина – две форми:
- локализирана – кожа, лигавици на устна кухина и очи; може с изолирано заболяване на ЦНС (менингоенцефалит)
- дисеминирана – кожа, лигавици, ЦНС, черен дроб и надбъбреци, септичен шок, ДИК (дисеминирана интравазална коагулация)

ВАРИЦЕЛА ЗОСТЕР
► ДНК – вирус
► Трансплацентарно
٠ 8-20 ГС – тератогенен ефект (хипоплазия на крайници, микрофталмия, микроцефалия)
٠ 14-20 дни преди раждане – конгенитална варицела-зостер инфекция
по време на раждане
٠ постнатално (придобита инфекция)

СИФИЛИС
► Treponema palidum
► Трансплацентарно
٠ ранен вроден сифилис – клинични прояви до 2 год. възраст
٠ късен вроден сифилис –клинични прояви след 2 год. Възраст
► Ранен – общи белези на вродени инфекции (хепатоспленомегалия, жълтеница, анемия, тромбоцитопения) и характерни кожно-лигавични лезии – пемфигус, засягащ длани и ходила, макуло-папулозни ерупции (сифилиди), кръвенисто-гнойна секреция от носа, засягане н ЦНС
► Късен – хидроцефалия, умствено изоставане, ретинит, костни промени (седловиден нос), Хътчинсонови зъби

ЛИСТЕРИОЗА
► Listeria monocytogenes
► Анте-, интра- и постнатално
٠ ранна форма – септична картина (макулопапулзни кожни обриви, кожни гранулом, пневмония, хепатит, менингит)
٠ късна форма - изолиран менингит

ГОНОРЕЯ
► Интранатално или по време на раждането
► Тежък гноен конюнктивит или ophtalmia neonatorum

ХЕПАТИТ
► Възможна инфекция с хепатитните вируси А, В, С и D
► Най-често – хепатит В
► При остра инфекция на майката през последния триместър – възможни са трите пътя на инфектиране
► Протичане – от най-леки до фулминантни форми

СПИН
► НІV към ретровирусите
► Трансплацентарно или по време на раждането
► Детето може да се роди увредено или клинично здраво с много по-късна изява на болестта

2. ПРИДОБИТИ ИНФЕКЦИИ
► 1-2% при доносени; 4-10% при недоносени
► Време на поява:
- до 72-и час – вродени инфекции
- между 3 и 7 ден – може да е интра- и постнтална
- след 7-и ден – постнатални (придобити) инфекции
► Етиология
- бактерии
- вируси
- гъби и др.
► Генерализирани и локализирани

► Неонатален сепсис
► Неонатален менингит
► Пневмонии
► Ентероколити
► Некротизиращ ентероколит
► Неонатален остеомиелит и остеоартрит
► Инфекции на отделителната система
► Кожно-лигавични инфекции
٠ Conjunctivitis purulenta
٠ Rhinitis posterior
٠ Moniliasis
٠ Omphalitis catarrhalis
٠ Omphalitis purulenta
٠ Pyodermia
٠ Impetigo bullosa
٠ Fasciitis necroticans

НЕОНАТАЛЕН СЕПСИС
► бактериемия, съчетана с клинични симптоми, резултат от въздействието на микроорганизма или неговите токсини
► път на проникване – кожа, лигавици, пъпна връв, инхалиране или поглъщане
► ранен и късен сепсис
Критерии Ранен сепсис Късен сепсис
Начало от раждане до 7-ия ден 8 – 28 ден
Обременена акуш. анамнеза Амнионит, недоносеност липсва
Клиника RDS, пневмония, шок Фебрилитет, ЦНС, други
Менингит 30% 75%
Други симптоми рядко пиелонефрит, остеоартрит, остеомиелит, целулит
Причинители Str. gr. B
E. сoli
Klebsiella,
L. monocytog.
H. influenzae
Str. рneumon Str. gr. B
E. сoli
L. monocytog.
Herpes simpl.
Klebsiella

Неспецифични клинични белези
٠ увредено състояние
٠ лоша терморегулация
٠ апня/тахипнея
٠ диспнея/цианоза
٠ гърчове/летаргия
٠ лошо хранне
٠ повръщане/диария
٠ балониран корем
٠ хепатоспленомегалия
٠ брадикадия
٠ тахикардия
٠ марморирана кожа
٠ жълтеница
٠ анемия
٠ кървене
٠ омфалит
٠ склередема

НЕОНАТАЛЕН МЕНИНГИТ
► в хода на неонатален сепсис или самостоятелно
► преобладават общите симптоми
٠ фебрилитет
٠ летаргия
٠ отказ от храна
٠ балониран корем
٠ повръщане
٠ диспнея/цианоза
٠ нарушения на дишането – апнея, тахипнея
٠ гърчове
٠ бомбинарана фонтанела
٠ вратна ригиднос
٠ мозъчни писъци

ПНЕВМОНИИ
► в хода на неонатален сепсис или самостоятелно
► в ранния неонатален период – картина на RDS
► водещи в клиничната картина – симптоми на дихателна недостатъчност
٠ тахипнея
٠ диспнея
٠ цианоза
٠ тахикардия

СИНДРОМ НА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
(РЕСПИРАТОРЕН ДИСТРЕС)
► Симптом на много заболявания
► Причини според времето на поява
Респирторен дистрес през първите 4 часа след раждането
Недоносени деца Недоносени деца
Хиалинно-мембранна болест Мекониум аспирационен синдром
Вродена пневмония Транзиторна тахипнея
Вродени малформации: Белодробен кръвоизлив
диафрагмална херния, Малформации (диафрагмална херния)
белодробна хипоплазия Пневмоторакс
Хидропс на плода с плеврални изливи Вродена пневмония
Респирторен дистрес с начало след 4-ия час
Пневмония
Вродени малформации – ВСМ; малформция на бронхо-пулмоналната система
Метаболитно заболяване

СИНДРОМ НА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
► Клиника – белези на дихателна недостатъчност:
- тахипнея
- тираж
- експираторно стенене
- ноздрано дишане
- торако-абдоминален асинхронизъм
- акроцианоза

ЕНТЕРОКОЛИТИ
► повръщане, диария, дехидратация, хиповолемичен шок
НЕКРОТИЗИРАЩ ЕНТЕРОКОЛИТ
► Възраст 7-14 дни
► По-често недоносени
► Клинично – общи симптоми на инфекция + балониран корем, оток със зачервяване на коремната стена, повръщане, кървава диария

ОСТЕОМИЕЛИТ И ОСТЕОАРТРИТ
► Като локализирана инфекция или в хода на септично състояние
► Клинично –
٠ ограничени движения на засгнатия крайник
٠ локален оток, затопляне, зачервяване

КОЖНО-ЛИГАВИЧНИ ИНФЕКЦИИ
٠ най-честите локализирани инфекции в неонаталния период
٠ Staph. aureus, Str. spp., Enterobactericeae, Ps. aeruginosa, Chlamidia trachomatis, Candida albicans
► Rhinitis posterior
► Conjunctivitis purulenta
► Moniliasis (soor)
► Omphalitis catarrhalis purulenta
► Pyodermia (impetigo)
► Impetigo bullosa (SSS-syndrom, Staphlococus scalded skin-syndrom)