Лекции по Медицина

7. Демографски процеси като измерители на общественото здраве. Демографска ситуация и демографска политика.

Демографията е наука за населението. Изучава закономерностите при изменение на състава на населението във връзка с раждания, умирания, миграция, като търси взаимовръзка на тези изменения с икономическите и социалните явления. Изследванията са насочени към статиката и динамиката на населението.
Статиката на населението изучава броя и състава на населението. По последно преброяване населението е 7 891 095 (2002г.) Възрастовия състав определя относителния дял на лицата 0-14, 1-59, над 60 г. Когато първата група преобладава третата, имаме прогресивен тип структура, и броя на населението се увеличава. Когато третата група преобладава над първата имаме регресивна структура и населението намалява. Когато са равни съотношенията имаме стационарен.

Възрастовата пирамида:

Прогресивен     Регресивен    Стационарен

Застаряването на населението води до спад на трудоспособното население, ниска раждаемост, увеличаване на разходите за пенсии, и здравно обслужване.
Статиката е важна при изучаване на заболяемост и смъртност, при определяне на броя и териториалното разпределение на медицинските кадри и болничните легла.
Динамиката разглежда
1) механичното движение на населението като вътрешна миграция (урбанизация), махаловидна миграция (до работното място), дислокация в следствие на бедствия и външната миграция – емиграция (напускане на страната), и имиграция (навлизане на чуждо население).
2) Естественото движение на населението в резултат на раждаемост и смъртност. Информацията получена при регистрация на раждания и умирания позволява да се изчислят основните демографски показатели за измерители на общественото здраве. Изчисляват се в промили за 1 календарна година.
Раждаемост = брой живородени деца за една година *1000
Средно годишен брой на населението

Смъртност = брой на умрелите за 1 гоидна *1000
Средно годишен брой на населението

Естествен прираст = раждаемост – смъртност или
Брой живородени – брой умрели *1000
Средно годишен брой на населението
Естественият прираст е + когато раждаемостта е по-голяма.

Детска смъртност = брой умрели деца до 1 год. Възраст *1000
Брой живородени за 1 година

Обща детска смъртност = брой умрели деца до 14 г. *1000
Средно годишен брой на деца до 14 год.

Детската смъртносте сравнително висок дял и затова се разделя на периоди.
Ранна неонатална = брой умрели до 7-ми ден *1000
Брой живородени за 1 година

Неонатална = брой умрели до 28 ден *1000
Брой живородени за 1 година

Перинатална = брой мъртвородени +брой умрели до 7-ми ден *1000
Брой на всички регистрирани новородени

Бракът и разводът също спадат към естественото движение на населението.
3) Възпроизводството на населението е показател който показва в каква степен живеещото население може да се възпроизвежда. Тук показатели са сумарна плодовитост – колко деца е родила една жена в герминативния преиод, бруто коефициент на възпроизводството – колко момичета ражда една жена, защото точно те са от значение за възпроизводството, нето коефициент на възпроизводството – взима се предвид смъртността на же и в герминативен период. Ако този нето коефициент е 1 възпроизводството на поколението е както предишното.
4) Средна продължителност на предстоящ живот – посочва броя на годините, които средно ще живее едно поколение ако показателите за повъзрастова смъртност не се променят.
Тези демографски показатели могат да се разглеждат поотделно или свързани едни с други. Когато се разглеждат поотделно може да се намери тенденция на явлението както и да се обсъдят факторите които ги обуславят. Разглеждани заедно може да се правят заключения за възпроизводството на населението, теоритично обощение за демографското развитие.
Демографският статус на една страна се определя от 3 основни фактори – раждаемост, смъртност и миграция. В България раждаемостта от 1975 до 2002г е с низходяща крива, а смъртността е възходяща. Естественият прираст е -5,2. Висока е детската смъртност, емиграцията. България е в тежка демографска криза.
Демографската политика е с главна цел да се създадат благоприятни условия за раждане и отглеждане на желания брой деца и тяхната социализация да бъде в сйответствие с потребностите. Налага се мисленето за качествените характеристики на населението – годни и способни хора за извършване на трудова и социална дейност.