Лекции по Медицина

3. Профилактика и закаляване

1. ПРОФИЛАКТИКА
► Първична – да се осигурят условия за правилно развитие, отглеждане и възпитание на детето; да се предотвратят заболяванията и уврежданията на детския организъм
► Вторична профилактика – ранна диагноза и своевременно лечение на заболяванията; мерки за избягване и предотвратяване на рецидивите и хронифицирането на някои заболявания в детската възраст

 ПЪРВИЧНА
► Експозиционна – условия на външната среда
► Диспозиционна – повишаване на съпротивителните сили на детския организъм
٠ неспецифична – рационално хранене, закаляване, физкултура, физиопрофилактика и др. хигенни мероприятаия
٠ специфична – имунизации
► Пренатална
٠ медико-генетична консултация
٠ женска консултация
٠ детска консултация

 ВТОРИЧНА
► В зависимост от особеностите на заболяванията на децата в различните възрастови групи
► Промоция на здравето – тези методи от първичната и вторична профилактика, които активно въздействат върху организма на детето и околната среда (хранене, закаляване, възпитание, имунизации, саниране на околната среда и др.)

2. ЗАКАЛЯВАНЕ
► Вид диспозиционна профилактика
► Цел – повишаване устойчивостта и защитните сили на организма спрямо неблагоприятните въздействия на атмосферните условия: студ, вятър, влага, колебания на температурата на въздуха
► Тренира терморегулаторните механизми на детето и физиологичните процеси, осигуряващи равновесие между образуваната и излъчвана топлина и да се гарантира постоянна телесна температура
► Принципи
٠ постепенност
٠ системност
٠ последователност
٠ индивидуален подход
► Основни фактори – въздух, вода и слънце
► Режими
٠ общ закалителен режим – оптимална температура, аерация, подходящо облекло
٠ специални закалителни процедури с натоварване – чрез въздух, вода и слънце, масаж и гимнастика

 ОБЩ ЗАКАЛИТЕЛЕН РЕЖИМ
► Осигуряване на оптимални температурни условия в помещенията, където живее детето
٠ новородено доносено – 23-24°С
٠ недоносено – 25-26°С
٠ над 1 година – 20-22°С
٠ по време на сън – 3-4°С по-ниска
٠ по време на бодърстване – допустими колебания от 2,5 до 3°С по-ниска
٠ оптимални граници за влажност – 40-60%
Достъп на свеж въздух (аерация)
٠ новородено – извеждане навън още след втората седмица след раждането, ако температурата е 12 до 15°С и не е по-висока от 25-27°С; преди да се изведе се държи на отворен прозорец в стаята 4-5 дни
٠ до 6-мес. възраст – през зимата над 12°С до 30 мин; през лятото 1 ½ часа
٠ над 6-мес. възраст – до 2 часа при 5°С; през лятото до 3-4 часа на открито
Подходящо облекло
٠ повиване от кръста надолу до 1 мес. възраст само през зимата
٠ след 2-ри до 4-и месец се повива през зимата само по време на сън
٠ след 4-5 месец спят с нощница
٠ през лятото не се повиват
٠ памперси

 СПЕЦИАЛНИ ЗАКАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ
► Закаляване чрез въздух (въздушни бани)
٠ цялостни
٠٠ започват от 3 месечна възраст; предварителна подготовка да остане голо до кръста с чорапки
٠٠ при затворени прозорци и температура 22-24°С за деца до 6 месеца; от 6 до 12 месеца от 12-23°С; от 1 до 3 години 20-22°С
٠٠ през лятото при 22°С прозорците могат да са отворени; при 25°С – под пъстра сянка
٠٠ времетраене – увеличаване с 3-5 минути през 3-5 дни до 15 или 30 минути
٠ частични – при деца над 1 години чрез “босо ходене” при температура на пода 22°С

► Закаляване с вода
٠ обтривания
٠٠ частични – при навършили 3 месеца; крачета от коляното надолу; температура на водата 36°С до минимална 26°С (при деца над 1 година – 24°С)
٠ обливания
٠٠ частични – над 6 месечна възраст; краката от коленете надолу; начална температура на водата 36°С, крайна 28°С (при деца от 1 до 3 години – 26°С); преди сън
٠٠ цялостни – над 1 годишна възраст
٠ газене във водни басейни, реки, езера, море
٠٠ при деца над 1 ½ години; начална температура на водата 35-36°С и крайна 26°С

► Закаляване чрез слънце
٠ частични – за кърмаческия период
٠٠ при навършили 3 месеца – крачета и ръце от 1 минута до 15 минути; спи или бодърства на шарена сянка; от коляното надолу; температура на водата 36°С до минимална 26°С (при деца над 1 година – 24°С); общ брой 10-15 процедури
٠٠ при по-големи (над 1 година)
٠ цялостно слънчево огряване
٠٠ след 10-11 месеца – при температура 25-26°С, 5-7 минути гръбно и 5-7 минути коремно; начална продължителност 2 минути и увеличаване ежедневно или през ден с 2 минути; 15-20 процедури

3. МАСАЖ
► Начало – след 4-6 седмици и тегло 4 кг
► Принципи
٠ от периферията към центъра
٠ нежно и внимателно със затоплени ръце
٠ температура на стаята 24°С
٠ ежедневно без прекъсване 1-1 ½ часа след нахранване
٠ всеки прийом трае 1-2 мин, повтаря се от 3 до 5 пъти

► Прийоми ٠ поглаждане ٠ почукване ٠ размачкване ٠ разтриване
► Противопоказания – фебрилитет, вродени пороци в декомпенсация, рахит в остро протичане, кожни заболявания

4. ГИМНАСТИКА
► Принципи – врат, горни крайници, тяло, крака
► Пасивни упражнения – рефлекторни (от типа на безусловните рефлекси) и движения с помощ; подпомага се детето да извърши движенията, към които то само се стреми
► Активни упражнения