Лекции по Медицина

4. Детска консултация

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
► Наблюдение в консултацията и по домовете до 7 годишна възраст, които не посещават детски заведения
► Ранно откриване и насочване за лечение на деца с вродени и наследствени заболявания
► Контролиране на физическото и нервно-психическото развитие на децата
► Възпитание на родителите по въпросите на детската хигиена и рационалното хранене
► Профилактика на рахита, хипотрофиите, анемите, ОИГДП и пневмониите
► Усилено диспансерно наблюдение на деца с повишен медико-социален риск
► Насочване на деца за отглеждане в специализирани детски заведения – домове “Майка и дете” и др.
► Провеждане на специфична и неспецифична профилактика
► Оказване на правна и социална помощ на нуждаещите се деца и семейства чрез специализирани кабинети

ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД:
До 1 годишна възраст:
► Антропометрични измервания на телесна маса, ръст и психическо развитие – ежемесечно до края на първата година; гръдна обиколка и обиколка на главата – веднъж месечно през първото шестмесечие и на 9 и 12 месечна възраст; оценка на зрение и на слух – два пъти годишно на 6 и 12 месечна възраст.
► Изследване на хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC, албумин и седимент в урината – два пъти годишно на 6 и 12 месечна възраст.
► Изследване за дисплазия на тазобедрени стави – два пъти годишно при навършване на един и 4 месечна възраст.
От една до две годишна възраст:
► Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, оценка на психично развитие – четири пъти годишно на всеки три месеца.
От две до седем годинишна възраст:
► Анамнеза и статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди – два пъти годишно на всеки шест месеца.
► Оценка на психическо развитие и изследване на физическо развитие - един път годишно.
► Изследване на хемоглобин, еритроцити, левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит, СУЕ - един път на тригодишна възраст
► Изследване за чревни паразити – ентеробиус вермикуларис, аскарис лумбрикоидес, ламблия интестиналис и хименолептис нана – един път годишно
До навършване на 42-дневна възраст:
► Анамнеза и подробен обективен статус в първите 24 часа и между 14-я и 20-я ден след изписването му от родилния дом.
Забележка: Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и подробен обективен статус.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СЕСТРАТА
► Извършва необходимата подготовка в ДК за приема на децата – санитарно-хигиенно състояние, изправност на теглилки, ръстомер
► Ргулира потока на децата за прглед по определения ред с насоченост към застрашените котингенти
► Докумнтира в ЛАК антропометричните изследваня, психомоторното развитие и дадените съвети относо хранене, закаляване и др.
► Помага на лекаря по време на прегледа, води съответните журнали, оформя бележки и направления за изследвания, дава поредната информация и др.
► Активно помага на лекаря за изготвяне на етапна епикриза за определен период от време, но задължително в края на първата година за всяко дете.

ПАТРОНАЖНА ДЕЙНОСТ
► Първият патронаж е т.н. дородов и се извършва от акушерката и медицинската сестра в дома на бременната около един месец преди термина на раждане. Сестрата се запознава с обстановката в дома, проверява подготовката за очкваното дете и дава необходимите указания.
► Вторият патронаж се осъществява до 24-и час след изписване на новороденото от болницата. При това посещение трябва да се демонстрират редица манипулции – обличане, кърмене, къпане, обработване на пъпчето и разясняване на цялостния режим за отглеждане на детето до края на първия месец.
► Следващите патронажни посещения са по указания на лекаря, но не по-малко от три пъти до края на първия месец. Ако детето е с повишен медико-социален риск, то може да се наблюдава и всекидневно до излизане от застрашеното състояние.

ДИСПАНСЕРНИ ГРУПИ
► Недоносени и близнаци
► Деца, родени с тегло над 4500 и с хипоксия за евентуално увреждане на ЦНС и последващо забавено нервно-психическо развитие.
► Деца, родени в рискови семейства
► Деца с рахит, хипотрофия, анемия и често боледуващи
► Изкуствено хранени, особено в първите три месеца
► Всички деца с вродени заболявания
► Изоставащи в нервно-психическото си развитие
► Живеещи при лоши социално-битови условия

АКТИВНА ИМУНИЗАЦИЯ
ЗАДЪЛЖТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ
► туберкулоза
► дифтерия
► тетанус
► коклюш
► полиомиелит
► морбили
► епидемичен паротит
► рубеола и
► вирусен хепатит тип В

ОБЩИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ИМУНИЗАЦИЯ
► Остри инфекциозни заболявания, вкл. в периода на реконвалесценция
► Фебрилни състояния
► Активна форма на туберкулоза
► Декомпенсирани диабет, тиреотоксикоза, сърдечен порок и надбъбречна недостатъчност
► Възпалителни заболявания на ЦНС (до една година от заболяването)
► Хронични хепатити и чернодробна цироза (при настъпване на ремисия може да се разреши след консултация с профилиран специалист)
► Остър гломерулонефрит – след 6-и месец от разболяването
► Нефротичен синдром – след 3 години от спиране на КС лечение
► Респираторна алергия – не се използва коклюшната компонента на ДТК-ваксината
► С анамнеза за шок, едем на Квинке и др. тежки алергични реакции спрямо алергени, съдържащи се във ваксините – не се имунизират
► Автоимунни заболявания – в период на ремисия след консултаци с профилиран специалист
► ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРИ ЖИВИ ВАКСИНИ
► Имунодефицитни заболявания (левкемия, лимфоми, НІV инфекция) и при лечение с имуносупресори (КС и цитостатици) – в стадий на ремисия след консултация със специалист