Лекции по Медицина

8. Биологично действие на инкорпорираните радионуклиди

• инкорпорация – постъпването на радионуклиди в човешкия организъм през кожата, по инхалаторен и перорален път.
• радиотоксикология – разделът, който изучава закономерностите в поведението на инкорпорираните радиоактивни вещества и последствията за организма от вътрешно облъчване.
• радиотоксичност – характеризира степента на биологично действие на дадения радионуклид, дължащо се на неговата радиоактивност.
Биологично действие на инкорпорираните радионуклиди в организма се определя основно от 2 фактора:
• величината на погълнатата доза зависи от:
- вид и енергия на лъчението;
- количеството на радионуклидите в тъканите;
- продължителността на облъчването;
- разпределение на погълнатата доза в пространството;
- физико-химични свойства на радионуклиди.
• реакция на съответните органи и тъкани – биологичните ефекти на инкорпорираните радионуклиди зависят от лъчечувствителността на съответните органи и тъкани, в които се натрупват. Най-увредени ще са най-лъчечувствителните органи.
Биологично действие на инкорпорираните радионуклиди в организма бива:
• пряко действие – обуславя възникването на увреждания на мястото на попадане или в органите на избирателно натрупване на РН.
• непряко действие – проявява се като реакция на целия организъм.
Особености на биологичното действие на инкорпорираните радионуклиди:
• при еднократно попадане на равномерно разпределящи се РН. Наблюдава се общо поражение на организма със засягане на всички органи и системи. Пораженията възникват рано и са много разнообразни. Най-ранни са промените в най-лъчечувствителните органи /остра лъчева болест/;
• при инкорпорация на лошо разтворими РН цялата погълната доза се реализира в стомашно-чревния тракт, което обуславя ранната поява на тежки лъчеви реакции от тази система /увреждания на храносмилателната система/;
• при еднократно попадане на РН с избирателен тропизъм се увреждат най-вече критичните органи, а общите реакции на организма са слабо проявени /хронична лъчева болест и поява на тумори, най-вече в критичния орган/.