Лекции по Медицина

18. Дихателен апарат (apparatus respiratorius)

Изгражда се от дихателните пътища и дихателните органи – бели дробове. Дихателните пътища в зависимост от положението им в тялото се разпределят. Към горните дихателни пътища се отнасят носната и кухината на гълтача, а към долните дихат. пътища – гръкляна, дихателната тръба, бронхите и техните разклонения.

Нос (Nasus)

Носът се състои от външен нос (nanus externus) и носна кухина (cavitas nasi). На външния нос се описват: корен – разположен върху двете очници, връх – най-изпъкналата част на носа, гръб на носа –свързващ корена и върха на носа, странично от него се разполагат лявата и дясната страна на носа, които в страни от върха преминават в съответното крило на носа. Скелетът на външния нос е изграден от кости и хрущяли. Костите се описват при описание на лицевия череп, а хрущялите са следните: триъгълно – латерален хрущял на носа – има триъгълна форма, двоен е, разполага се пред и под долния край на носовите кости. Участва в изграждането на латералните страни на носа. Предните краища на хрущялите се съединяват срединно. Голям хрущял на крилото – двоен е, разполага се под страничния хрущял на носа и участва в изграждането на страничната стена и ноздрите. Малки хрущяли на крилото – представени са от 2 -3 двойки хрущяли, разположени назад и странично от големия хрущял на крилото. Добавъчни хрущяли на носа – разполагат се между латералния хрущял на носа и големия хрущял на крилото. Хрущял на преградата на носа – изгражда предната част на преградата на носовата кухина. Заедно с ралниковия хрущял формират подвижната част на преградата на носа.
Посредством ноздрите (nares) тя се съобщава с външната среда, а чрез задните носови отвори (хоаните) с носовата част на кухината на гълтача. Преградата на носа разделя носната кухина на лява и дясна камера. На преградата се различават костна и хрущялна част. Началната част на носовата кухина се означава като предверие. Нагоре и странично се ограничава от т. нар. праг на носа. Образуван от горния ръб на големия хрущял на крилото. Предверието за разлика от останалата част на носовата страна е покрит с кожа, богата на потни и мастни жлези, а също и на финни косъмчета. По страничните стени на носовата кухина се разполагат горната средна и долна носова мида. Носовата кухина зад предверието е покрита с лигавица в която се различават 2 области – обонятелна и дихателна. Обонятелната област обхваща територията на горната носова мида, съответно и част от носовата преграда и свода на носовата кухина. От тази област се разполагат рецепторите на обонятелния анализатор. В лигавицата на долната носова мида се разполага венозно сплетение, имащо значение за затоплянето на вдишвания въздух. Междуносовите миди заграждат носовите входове. Горен , среден, долен. Носната кухина е тясно свързана с околоносовите синуси (пазухи) – челна, горночелюстна, решетъчна и ключовидна.

Гръклян (larings)

Разполага се по предната част на шията от 4 – 6 шиен прешлен. Скелетът е изграден от хиалинни еластични хрущяли: щитовиден, пръстеновиден, пирамиден, роговиден, клиновиден и надгръклянник. Мускулите на гръкляна функционално се разделят на 3 групи: разширяващи гласовата цепка, стесняващи гласовата цепка и мускули изграждащи напрежението на гласовите връзки, разширяващи.Подлигавицата е богата на еластични влакна. Тя изгражда 2 еластични мембрани – четириъгълна и еластични мембрани - четириъгълен и еластичен конус. Свободният долен край на четириъгълната мембрана изгражда връзките на предверието, а свободния горен край на еластичния конус – гласовите връзки. Гласовите връзки тапицирани с лигавица се означават като гласови гънки, а цепката между тях глотисна. Пространството от входа на гръкляна до гънките на предверието се означава като предверие. Пространството между гънките на предверието и гласовите гънки образуват 2 извити нагоре стомахчета. Частта от кухината, разположена под гласовите гънки се нар. подглотисна.

Дихателна тръба /Трахея/ (Trachea)

Разполага се от 6 шиен прешлен до нивото на 4 гръден прешлен. Дължината ѝ е около 9 – 11 см, а ширината на постоянно отворения ѝ лумен ~15 – 18 см. Трахеята е приплесната предно и задно. Разполага се в две топографски области, поради което на нея се различават шийна и гръдна част. Трахеята има скелет от 16 – 20 хеалинни хрущялни полупръстена (сегменти) обърнати с отвора си назад. Сегментите се съединяват посредством пръстеновидни връзки. Задните краища на сегмантите са съединени с влакнести и мускулни влакна. Те изграждат задната ципеста страна на трахеята, зад която се разполага хранопровода. Вътрешността на трахеята е покрита с лигавица. В подлигавицата, в областта на пръстеновидните връзки и ципестата страна се разполагат жлезите на трахеята. На нивото на 4 гръден прешлен, трахеята се разклонява на два главни бронха и се означава като бифуркация на трахеята.