Лекции по Медицина

2. Епидемиология – цел, задачи и предмет на епидемиологията

Епидемиологията е наука който изучава разпространението и причините за отклонение в здравното състояние на определен контингент. Епидемиологията използва това знание за контингента на здравните проблеми. Епидемиологията на не-инфекциозните заболявания е нова наука. Тя свързва клиничната медицина, социалната медицина и епидемиологията на инфекциозните заболявания.

Предмет на епидемиологията – това са масови заболявания в еднородни групи популации.
Основни принципи на епидемиологията
- популационно мислене – т.е. оценка на фактическото ниво на популацията
- групово сравнение или експеримент

Цели на епидемиологията – да разкрият етиологията на дадено заболяване, рисковите фактори за него, да установи разпространението на не-инфекциозните заболявания в обществото, да разработи теория на дисциплината, да оцени ефекта от превантивни и терапевтични методи и модели.

Задачи за постигане на целите:
- формулиране на научна хипотеза – на базата на описаните епидемиологични данни
- изучаване на тенденциите за здравно демографският статус на населението
- проверяване на научни хипотези чрез провеждане на аналитични епидемиологични проучвания
- измерване на относителната тежест на всичките рискови фактори за дадено събитие
- контрол на рисковите фактори и своевременното им модифициране (опит да се намали негативният и да се повиши действието на позитивните фактори).