Лекции по Медицина

Епидемиология

Лекции по Епидемиология

1. Епидемиология – същност, историческо развитие
2. Епидемиология – цел, задачи и предмет на епидемиологията
3. Измерители на здравето и болестта. Показатели за заболяемост, болестност, смъртност и леталитет
4. Описателни епидемиологични проучвания. Същност, предимство, недостатъци
5. Корелационни епидемиологични проучвания. Основни характеристики
6. Описание на случай или серия от случаи. Основни характеристики
7. Срезови епидемиологични проучвания. Основни характеристики
8. Кохортни епидемиологични проучвания. Основни характеристики. Изчисляване на относителен риск
9. Епидемиологично проучване – случай-контрол. Основни характеристики. Изчисляване на отношението на шансовете
10. Планиране на епидемиологичен проект за кохортно проучване
11. Планиране на епидемиологичен проект за проучване случай-контрола
12. Рискови фактори
13. Експериментални епидемиологични проучвания
14. Скрининг. Критерии за скрининг