Лекции по Медицина

4. Описателни епидемиологични проучвания. Същност, предимство, недостатъци

Основни характеристики – проследяват естественото развития на събитието. Изследва, измерва, но не се намесва. Прави се характеристика на разпространението на заболяването. Прави се характеристика на рисковият фактори. С получената информация се формират хипотези за група от населението с повишен риск за територията на риска, време на риска и честотата на рисковите фактори.

Описателните епидемиологични проучвания отговарят на следните въпроси – кой, кога, къде и от какво боледува. Получената информация при този тип проучвания е необходима на:
- органите на здравеопазването – защото се описват групите които се засегнати, определят се здравните потребности и се разпространяват ресурсите.
- епидемиолозите – в търсене на рискови фактори и редуциране на заболяванията

Източници на данни за описателната епидемиология - данни от преброяване на населението, витални статистически данни – раждане, умиране, разводи, медицински прегледи за работа, болнична статистика, национални данни за консумацията на храни, алкохол, медикаменти.