Лекции по Медицина

9. Епидемиологично проучване – случай-контрол. Основни характеристики. Изчисляване на отношението на шансовете

Епидемиологично проучване - случай-контрол - това е изследователско аналитично проучване. Изследването започва от резултата към причината. Изследваните лица се класифицират според наличие или отсъствие на заболяване. Лицата със заболяване се наричат случаи, а тези без – контроли. Изследователя се връща назад във времето за да определи дали лицето е било изложено на действието на някакъв рисков фактор. Методът използва контролна група за сравнение за да се потвърди или отрече наличието на причинно-следствена връзка.

Етапи на проучването случай-контрол:
1. Формулиране на научния проблем – научният проблем да представлява хипотеза. Да се изясни за кого е значим проблема, анализиран ли е някъде.
2. Определяне на цел и задачи
3. Дефиниране на заболяването – използват се стандартни критерии за диагноза на заболяванията (например критерии на СЗО за ОМИ, за диагностика на ревматоиден артрит)
4. Планиране на проучването – определят се критериите за включване и изключване на случаи и контроли. Включва се разработване на инструментариум на проучването (анкетна карта, въпросник, тест) Включва се определяне на методи за обработка на информацията, предвиждане за етично разрешение за провеждане на проучването. Разработване на план програма и осигуряване на средства.
5. Осигуряване и провеждане на проучването – съставяне на екипи, обучението им, избор на случаи, на контроли, събиране на информация.
6. Обработка и анализ на информацията – включва статистическа обработка на информацията, анализ и оценка на отношението на шансовете (OR).

Видове проучвания случай-контрол по признак време - обикновено те са ретроспективни защото м момента на започване на проучването рисковите фактори са вече възникнали. Изследователя проследява експозицията назад във времето. В началото на проучването е известен здравният статус на изследваните. Неизвестна е експозицията на предполагаемите рискови фактори. Понякога проучването маже да протече и като проспективно – изследователя идентифицира случаи в момента, в който те възникват.

Дефиниция на заболяването – случаите са лица с точна диагноза, прилагат се строги диагностични критерии.

Подбор на случаи – избират се еднакви критерии за случаите и контролите. Ако няма други се използват пол и възраст, като разликата във възрастта може да е +/- 5 години (случаи може да са всички лица с МС в неврологично отделение в даден град за 1 календарна година). Минимален брой случаи – 200. При рядко срещани заболявания – 50. Източници на случаи – свежата заболяемост е препоръчителна защото по –лесно се интерпретира.

Методи за подбор на случаи – болнично базиран (диспансерни или болнични регистри), прилагат се често и е икономически изгоден. Популационно базиран (данни от регистрацията на населението).

Дефиниция за контролите – индивидите от контролната група трябва да бъдат здрави по отношение на проучваното заболяване, да имат еднаква вероятност за излагана не изследваните рискови фактори.

Критерии за включване и изключване - избират се еднакви критерии за случаите и контролите. Ако няма други се използват пол и възраст, като разликата във възрастта може да е +/- 5 години (случаи може да са всички лица с МС в неврологично отделение в даден град за 1 календарна година). Минимален брой случаи – 200. При рядко срещани заболявания – 50. Източници на случаи – свежата заболяемост е препоръчителна защото по –лесно се интерпретира.

Методи за подбор – болнично базиран – лесно достъпен, лицата имат желание за сътрудничество, но по дефиниция тези лица не са напълно здрави. Контролите се подбират така че да са в отношение със случаите както 1:1 до 1:4. Популационно базираният метод (контролни групи от съседи, приятели на случаите). След поставяне на диагнозата на случаите и контролите и на двете групи се извършват едни и същи лабораторни изследвания.

Предимства на проучването случаи-контрол:
- подходящи са за изследване на рядко срещани заболявания;
- провеждат се за кратко време когато са ретроспективни;
- позволяват изучаване на повече рискови фактори едновременно;
- необходим е малък брой изследвани лица;
- работи се с ретроспективна информация;
- подходящ метод за България поради необходимост от бърз отговор на редица нерешени проблеми.

Недостатъци:
- неподходящи са за проучване на рядко срещани рискови фактори
- повишени изисквания при подбора на контроли за избягване на различни грешки.
- да се подбират по-млади хора поради грешки на припомнянето
- не е възможно да се изчисли относителен риск както при кохортните. Тук еквивалент на относителният риск е отношение на шансовете (odds ratio).

Хронология на проучванията – 1926 г е първото проучване случаи-контрол за връзката между репродуктивните фактори и рак на млечната жлеза. През 50-те са проведени няколко проучвания на връзката между употребата на талидомид и дефекти на крайниците при новородени. Случаите са 46 майки чиито бебета са с типични малформации, 41 от тях са употребявали талидомид между 4 и 9 седмица като успокояващо. Контролите са 300 майки с нормални деца и нито една не е употребявала това лекарство.