Лекции по Медицина

8. Физическото развитие като измерител на общественото здраве. Методи за анализ и оценка на физическото развитие. Акцелерация – съвременни проблеми.

Физическото развитие е показател за позитивно здраве. Физическото развитие отразява съвкупността от морфологични, функционални и психически признаци, характеризиращи нивото и динамиката на израстване на организма и възможностите му за адаптиране към изменящите се условия на живот. Изучаването на физическото развитие е условие за характеризиране на здравето на населението, както и на конкретни задачи на дисциплини като хигиена, педиатрия, акушерство. Използват се три гурпи признаци: Антропометрични – ръст, тегло, гръдна обиколка, размер на глава и крайници; Физиометрични – физическа вместимост (витален капацитет, мускулна сила); Соматоскопични – телосложение, форма на гръден кош, и крайници, развитие на полови белези.
При изучаването на физическото развите е нужно прилагане на унифицирани методи за измерване, събиране и обработка на получените резултати.
Методи за антропометричните изследвания – Техниката на измерване на антропометричните изследвания не е сложна и затова е възможно да бъдат подценени и недобре организирани и извършени. При изучаване на физическото развитие потока е голям и е нужда добра организация, в подходящи помещения и с подходящ инстументариум. Изследванията се правят на точно определен интервал от време, в определено време от деня, в определа позици – ръст при големите се измерва в изправена позиция, а при бебета – легнали с опънати крачета. Данните се групипат по пол, възраст.
Акцелерация е ускорено физическо развитие – характеризира се с повишено изходно ниво на развитие при раждането, ускорено развитие на децата , увеличение на антропометричните показатели, по-късна менопауза у жените. Наблюдава се увеличаване на ръста, теглото, но не и на физическата дееспособност, тя се влошава. За да се обясни акцелерацията трябва да се има в предвид социалните, икономическите, екологичните и културните изменения м обществото. Урбанизацията, увеличеният информационен поток въздействат върху интелектуалната и емоционалната сфера. Тези фактори се свързват с голямата подвижност на населението в градовете, разширяването на кръга на брачните връзки и създаване на генетични предпоставки за изменение на соматичния тип на популацията.