Лекции по Медицина

3. Физиология на бактериите

1.Химичен състав-те съдържат вода и сух остатък.Водата е от 73 до 98% При намаляване на количеството на водата се спира размножаването на клетката, а в някой случай загива.Ако се изсуши клетката в обикновенни условия тя най често загива, но ако е в условия на ниски температури и вакум изсушаването довежда до състояние на анабиоза.
-Минерални вещесва-най многое въглерода, кислорода и азота.Сложните органични съединения в клетката са белтъци в 80% , въглехидрати, липиди и ноклеинови киселини.
-МЕТАБОЛИЗЪМ НА БАКТЕРИИТЕ-съвкупност от всички ензимно мегирани биохимични реакции на обмяна на веществата и енергията между клетката и околната среда.Той включва процесите на разграждане на вещесвата с освобождаване на съдържащата се в тях енергия- катаболизъм и всички процеси на синтеза на веществата наречени анаболити.Според источника на енергия организмите се делят на фототрофни/ слънчеви лъчи / хемотрофни / биологичното окисление.В зависимост от това какво се окислява делим организмите на литотрофни-органични съединения и органотрофни-енергиен източник с сложни органични съединения.Споре естесвото на крайния акцептор на електрони организмите се делят на аероби електроните се поемат от кислорода и веществата се делят на въглероден двуокис и вода.
-анаероби-краен акцептор с различни органични съединения.Този процес се нарича ферментация .При тези МО липсва цикъла на Кребе.
-Факултативни-осъществяват аеробно разлагане на веществата и анаеробно.
-Хранене на бактериите-за да се осъществи процеса на биологичното окисляване веществата трябва да попаднат в клетката .Микроорганизмите нямат специални органели за хранене те поглъщат сложните органични вещества под формата на прости мономери , белтъци-аминокиселини, липидите-мастни киселинии глицерол, въглехидратите-под формата н монозахариди.Преминаването на тези вещества се осъществява чрез пасивен и активен транспорт.Пасивния е по концентрационния градиент, а активния е същу концентрационния градиент, и се извършва с участието на енергия.
-Бактериални ензими-всички метаболитни процеси протичат с участието на ензими.Специфичноста на ензимното действие се определя от активните центрове на ензимите.Това са определени участъци от повърхноста на белтъчната молекула , комплементарни / еднакви/ на специфични места от субстратите.Ензимите се синтезират непрекъснато или под въздействието на определен субстракт.Според мястото си в бактериалната клетка те се делят на : екзоензими-отделят се в околното простронство и разграждат сложните органични вещества на прости мономери способни да проникнат в бактериалната клетка.
-Ектоензими-намират се в клетъчната стена.Участват в синтеза на клетъчната стена и имат транспортни функции/пренасят хранителни вещества/
-Ендоензими-намират се в цитоплазмата това са ензимите на метаболизма.
РАСТЕЖ И РАЗМНОЖАВАНЕ-растеж-е увеличаване на бактериалната маса.Размножаване-е увеличаване на броя на бактериите.То става чрез просто делене, като времето между две деления се нарича генерационно време.Бактерийте обикновено имат генерационо време от 20 мин.,но някой се делят на 24-30 часа.