Лекции по Медицина

15. Фрактури на бедрената шийка

Фрактурна форма, която се среща предимно при стари хора. Най- честият механизъм е при усуквне на тялото на долните крайници. Падане върху бедрото или разтърсвания на целия крак могат да предизвикат фрактурата по пътя на директния или индиректен механизъм за произвеждане на фрактурите. Според фрактурната линия се делят на:
- субкапитални
- медиоцервикални – в средата
- базицервикални- в основата на шийката

Спрямо хоризонтала се делят на:
- от 30-50 градуса
- от 50-90 градуса

Субкапиталните, които са неразместени и нестабилни се лекуват с канюлирани винтове.
При разместените се поставят само изкуствени стави.
На медио- и базицервикалните се правят динамични компресионни плаки.

Клинична картина: крайника е видимо скъсен и външно ротиран, смутена ф-я (невзможност за ходене, стоене и повдигане на крака), кръвоизлив, високо положение на трохантера, болка при натиск и при аксиларна компресия. При липса на вклиняване, кракът лежи отпуснат в крайна външна ротация с външният ръб на стъпалото върху подложката.

Терапия: на латерална фрактура на шийката, особенно при млади хора се изв.най-често както при фрактурите на диафизата на бедрената кост, с телена екстензия. При медиални фрактури може да се извърши оперативна хирургическа терапия посредством заковаване с пирон. Лечение с гипсова превръзка в абдукция, хиперекстензия и вътрешна ротация. Лошо зарастналите фрактури на шийката на бедрената кост и псевдоартрозите се лекуват оперативно- ако няма контраиндикации поради недобро общо състояние. Заковаване или клиновидна остеотомия.