Лекции по Медицина

11. Фрактури на костите на antebrachiuma - изолирани и съчетани с луксации

Това са директни и индиректни травми. Могат да бъдат на едната или на др. кост, и на двете кости, като най-важният момент в тяхното лечение е идеалната репозиция, което гарантира добрата ф-я на ръката. Репонирането често среща затруднения. То се извьршва чрез теглене и контраекстензия и директен натиск за изравняване на страничните и ъглови измествания.
Фрактурите на предмишницата могат да бъдат неразместени и се лекуват с гипс 7-8 седм. или силно разместени- те изискват мануална репозиция, а при възможност и опрерат.лечение като фрактурираните краища се хващат с плака, интрамед. поставени игли. Някои по-специални фрактури са:
- фрактури на олекранона- при директен удар или силна контракция на m.triceps brachi т.е. това е авулзионна фрактура.
При имобилизацията трябва преди всичко да се избегне опасността от образуване на мостов калус. Свързването на калусите на двете фрактури на предмишницата би довело до намаление на възможността за ротационни движения. Според Бьолер следва след репонирането да се поставят две къси дървени пръчици съответно на интеросалното пространство на предмишницата на височината на фрактурата. Двете пръчици се загипсват в гипсовата шина и имат за цел да раздалечават костите една от друга. При тежки фрактури, през горните и долните отломъци след репонирането се прекарват 2мм дебели телове и се загипсват.
Освен мостовия калус, като второ усложнение е забавеното зарастване на фрактурата и псевдоартрозата. В това отношение главна роля играят страничните отклонения на отломъците и интерпонирането на меки части- налага се опертивно отваряне и коригиране. (на най-добро шиниране е чрез костен автотронсплантат).
При счупванията на олекранона и на короноидният израстък крайникът трябва да се имобилизира при първите в пълна екстензия,а при вторите в пълна флексия, които положения не са благоприятни за болният.

- ФРАКТУРА НА ГЛАВИЧКАТА НА RADIUSA:
получава се при падане при отведена ръка.
Дискретна клиника: болка на главичката при проносупин., лека хемартроза, блокиране на движенията.
Биват еднофрагментни- лекуват се с имобилиз.за 3 седм.
- еднофрагментни разместени- прилага се операция, кръвна репозиция, имиболоз. за 3 седм.
- полифрагментни- лечението е екстерпация на главичката и ранна рехабилит.

ФРАКТУРА НА МОНТЕЖИ: представл. счупване на улната в проксим. част; главичката на радиуса се изкълчва. Изисква 100% операция, наместване и имобилизация.

ФРАКТУРА НА ГАЛЕАЦИ: счупване на радиуса в дист. му трета и изкълчване главичката на улната. Изисква остеосинтеза на радиуса.