Лекции по Медицина

15. Гълтач. Хранопровод. Стомах

Гълтач

Започва от основата на черепа и се простира до нивото на 6-ти шиен прешлен. Според PNA на гълтача се описват зев и кухина на гълтача. Зевът е представен от мекото небце и започващите от него двойни небцовоезични и небцовогълтачни дъги. От мекото небце надолу се издава мъжецът. Зевът и коренът на езика в участъкът под него се означават като зевен провлак, през който устната кухина се съобщава с кухината на гълтача. Между небцово-езичната и небцово-гълтачната дъга се намират небцовите сливици. Кухината на гълтача лежи зад носовата кухина, устната кухина и зад гръкляна, във връзка с което тази част на гръкляна се разделя на 3 части – носова, устна и гръклянна. В носовата част между тавана на гръкляна, наричан свод и задната стена се намира гълтачната сливица, известна още като „трета сливица”. Тя е по-добре развита при децата. По страничните стени в носовата част се намира по един отвор, от който води началото си слуховата тръба (Евстахиева). Тя съединява кухината на тръбата със средното ухо. В областта на отворите се намира струпване на лимфна тъкан, означена като тубарни сливици. Единичната езикова сливица, двойната небцова сливица, единичната гълтачна сливица и двойната тубарна сливица изграждат пръстен от лимфни структури, които изпълняват защитна функция в началото на дихателния и храносмилателния апарат. Предната стена на гълтача не е цялостна. В носовата част тя образува 2 елипсовидни отвора (задно носови отвори), посредством които се осъществява връзката между носовата кухина и кухината на гълтача . В устната кухина тя не е цялостна, защото образува зевния провлак. В гръклянната част по нея се намира отвора на гръкляна, посредством който се съобщава кухината на гръкляна и гълтача. Периферно от лигавицата се разполага обвивката на гълтача, представена от напречно набраздени скелетни мускули, които са напречно разположени и кръгови. По-съществено значение имат кръговите мускули – 3 (горен, среден и долен констриктус). Съкращавайки се един след друг отгоре надолу те осъществяват гълтателната функция – избутват хапката от кухината на гълтача в кухината на хранопровода.

Хранопровод (Esophagus)

Типичен слоест и тръбест орган. Дължината му варира от 25 до 30 см. , почти 2 пъти по-дълга от тази на гълтача. Започва от нивото на 6-ти шиен прешлен и достига до нивото на 10-11 гръден прешлен, преминава през 3 топографски области – шийна, гръдна и коремна, поради което на него се различават 3 части – шийна, гръдна и коремна. На хранопровода се различават 3 анатомични стеснения: - 1) на прехода между гълтача и хранопровода; -2) при кръстосването му с левия главен бронх; -3) при преминаването му през диафрагмата. Отвън хранопроводът е обвит с адвентиция. Средната обвивка (мускулната), в средната и долната трета е гладко-мускулна, а в горната – от напречно-набраздени мускули. Лигавицата образува надлъжни гънки, поради което при напречен пререз луменът на хранопровода е звездовиден.

Стомах (Ventriculus)

Разполага се в горната част на коремната кухина, 5/6 вляво от срединната равнина и 1/6 вдясно. Формата му варира, но се приема, че има 3 типа: роговиден, кукувиден и дисаговиден. Стомахът е приплеснат предно и задно. Различават се предна и задна стена. В стените преминават една в друга посредством 2 кривини. На стомаха се различават 4 основни части:
1) кардина (участъка от хранопровода)
2) дъно на стомаха (над нивото на вливане на хранопровода
3) тяло на стомаха
4) пилорна част на стомаха.

Отвън стомахът е покрит от коремница – сероза. Мускулната му обвивка за разлика от други тръбести органи, където е двуслойна, тук е трислойна – надгражда се още 1 най-вътрешен косовървящ гладък мускулен слой. В края на пилорната част мускулната обвивка (кръговият слой) образува сфинктер (кръгов мускул), който не позволява произволно излизане на храната от стомаха. Над този мускул и по периферията се намира кръгова гънка – пилор, след което започва тънкото черво. Лигавицата на стомаха образува много гънки в различни посоки. По гънките между тях се оформят т.нар. стомашни поленца с диаметър до 2 мм. По поленцата се намират малки ямки, в които изливат секрета си стомашни жлези, разположени в стената му.