Лекции по Медицина

5. Биологично действие на йонизиращата радиация. Соматични, соматико-стохастични и генетични увреждания

• първите минути след външно облъчване даже и с големи дози, много животни, както и човека не усещат въздействието на йонизиращите лъчения.
• всички реакции на организма под влияние на йонизиращата радиация се разделят на 3 категории:
- радиочувствителност – най-малката доза, на която дадена тъкан отговаря с непродължителни и неоставящи последствия физиологични реакции;
- радиопоражаемост – най-малката доза, която предизвиква нарушения на функцията или морфологични поражения на органи, системи или целия организъм;
- компенсаторни процеси – проява на различни възстановителни механизми в организма след лъчево въздействие;
• радиационното въздействие представлява съвкупност от:
- пряко действие – получено под влияние на йонизиращото излъчване в тъканите на организма;
- непряко действие – вторично поражение на биосубстрата и рецепторните механизми;
Теории, обясняващи биологичното действие на йонизиращата радиация:
• теория за прякото действие на йонизиращата радиация – според тази теория йонизиращата радиация действа пряко върху клетките, органите и тъканите и така ги уврежда. В нея заляга схващането, че крайният биологичен ефект зависи от началните физични процеси, произтичащи от облъчването, в резултат от непосредственото действие на йонизиращите лъчения върху определени структури на организма.
• теория за непрякото действие на йонизиращата радиация – основното схващане в тази теория е , че при облъчване на биосубстратите с йонизираща радиация възникват верижни реакции, които умножават и задълбочават увреждащия лъчев агент. Според нея първичният ефект на йонизиращата радиация в живата тъкан е взаимодействието и с молекулите на водата.
Биологично действие на йонизиращата радиация върху организма:
• соматични ефекти:
- ранни соматични ефекти – проявяват се до няколко седмици след облъчването /детерминистични/ - при тях тежестта на поражението е пропорционална на получената доза при надвишаване на определен праг за клинична изява. Детерминистични ефекти са остра лъчева болест, влошаване на зрението, траен стерилитет при жените, временна стерилност при мъжете.
- късни соматични ефекти – появяват се години и десетилетия след облъчването /стохастични/ - тук спадат злокачествените новообразувания /различни форми на карциноми и левкози/. Характерно за тези стохастични ефекти е, че се проявяват след дълъг латентен период – от няколко години до десетилетия.
• генетични ефекти – касаят поколенията на облъчения индивид /стохастични/. Дължат се на облъчването на половите клетки преди или по-време на репродуктивна възраст, в резултат на което възникват допълнителни мутации, които се предават в поколението. Най-честите генетични увреждания, които предизвиква йонизиращата радиация са генните мутации и хромозомните аберации.
• стохастични ефекти – към тях спадат късните соматични ефекти и генетичните ефекти. При тях се наблюдава модифициране на нормалната клетка под въздействие на ниски дози йонизираща радиация, но тази клетка запазва способността си за възпроизводство. Следствие на това те създават своя популация. Тази популация може да бъде унищожена от организма. Но когато поради редица причини това не стане след определен латентен период се проявява стохастичен ефект. Вероятността за неговата поява зависи от броя на възникналите след облъчване модифицирани клетки и колкото по-голям е техния брой, толкова по-голяма е вероятността за оцеляването им.