Лекции по Медицина

18. Обща характеристика на ХОЗ при КХА

o крупни химически аварии /КХА/ – критична ситуация, възникваща в резултат на взривяване на инсталации или съоръжения, при което се получават големи разрушения с възникване на взривна вълна и се отделя голямо количество токсични вещества.
Особено опасна обстановка се създава при аварии в обекти, където се използват, произвеждат или съхраняват силно действащи отровни вещества като хлор, амоняк, азотни и серни окиси, въглероден окис и др.
o огнище на химическо поражение /ОХП/– територията и прилежащата и атмосфера, заразени с поразяваща или смъртоносна концентрация отровни вещества, с намиращите се на тази територия хора, животни и материални обекти, попаднали под въздействието на химичен агент в газообразно или аерозолно състояние.
Размерите на зоните зависи от следните фактори:
• количество на отделените отровни вещества;
• физико-химични свойства на отделените отровни вещества;
• географски фактори и метеорологични условия.
Важна характеристика на ОХП е неговата устойчивост, т.е. продължителността на съществуване на заразяването и подържане на токсичната концентрация.
При КХА основен поразяващ фактор е токсичният, но към него могат да се прибавят термичен, травматичен и други фактори. В зависимост от това се наблюдават следните видове поражения:
• монотоксични – отравянето се причинява от едно отровно вещество;
• политоксични – поразяващо действие отказват две или повече токсични вещества;
• комбинирани – освен токсичния, действат термичен, механичен и други фактори.
При възникване на КХА в оказването на медицинската помощ доминира системата “лечение на място”.