Лекции по Медицина

11. ИБС

Повечето пациенти с стенокардия и инфаркт имат нормална ЕКГ и нормална рентгенография на гръдна клетка. Въпреки това в някои случаи на рентгенография могат да бъдат открити следните белези за ИБС:
1. Повишено пулмонално венозно налягане.
2. Пулмонален едем.
Рентгенографията е чоствителен метод за различаването на тези симптоми.
3. Уголемяване на сърцето
4. Аневризмална формация.
5. Калцификати. Миокардните инфаркти калцифицират рядко, при това в съчетание с аневризмална формация.
6. Атероматозни калцификати (в коронариите или другаде).

Двуразмерната ехокардиография дава възможност да се изследва обема на лява камера и движението на стените и. Могат да се видят области с намалено движение, дължащо се на инфаркт. Исхемичните области могат да се движат нормално в покой, но не и по време на натоварване. Инфарктната област се движи много слабо и при натоварване, и при покой.

Сцинтиграфия с 201Та дава възможност да се определи област на миокардна исхемия, като от локализацията и е възможно да се определи в коя коронарна артерия е инфаркта. Скенирането с Талий не само поставя диагнозата “исхемия”, но може да отдиференцира исхемия от инфаркт. Исхемичната област, видяна на скениране с натоварване може в състояние на покой да покаже нормална активност. Ако се касае за инфаркт ще има персистиращ дефект при покой и при натоварване.

ОМИ
Може да се изобрази с методи на нуклеарната медицина, които рядко се прилагат. 99Тh може да се концентрира в некротична тъкан, включително миокарден инфаркт, предизвиквайки появата на “горещи точки”. Главен недостатък е, че се позитивира след 12 – 36 часа и няма приложение в практиката.