Лекции по Медицина

3. Измерители на здравето и болестта. Показатели за заболяемост, болестност, смъртност и леталитет

Според СЗО здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест или недъг. Тоест здравето интегрира биологичния, психологичния и социалния аспект, и се разглежда като положителен аспект, защото е нещо повече от липса на болест. По този начин здравето се свързва с качеството на живот, то е критерий за живота на дадено общество.

Болест, това е проммяна в здравето, съдържаща съвкупност от определени белези и погностични характеристики. Друго определение е нарушение на структурите и функциите на организма поради недостатъчна приспособяемост към непрекъснато изменящите се условия и външната среда.

Измерителите на общественото здраве се делят на индикатори за негативно здраве, и индикатори да позитивно здраве. Най-често се използват индикаторите за негативно здраве –заболеваемост, смъртност, демографски показатели, индикатори за застрашено здраве. Показатели за позитивно здраве са демографски показатели – индекс на здраве, физическо развитие, здравна култура и здравословен стил на живот.

Под заболеваемостт се разбира статистическите данни за разпространението на болестите сред населението. Показателите като измерители на общественото здраве имат най-голямо значение, въпреки че го характеризират чрез негативната му страна. Те са най-висока степен на критерии за ефективността на здравеопазната дейност. Основно се използват понятията:

Заболеваемост в тесен смисъл на думата (свежа заболеваемост) – съвкупност от новопоявилите се заболявания през годината;
Болестност – съвкупност от всички регистрирани през годината заболявания, както новопоявили се, така и съществуващите от по-рано;
Моментна болестност (патологична поразеност) – съвкупност от всички заболявания, нови и стари, към даден момент, като тези данни се получават при профилактичните прегледи.

Въпреки че отразяват едно и също явление различните показатели реагират различно на измененията на жизнената среда. Свежата заболеваемост реагира по-осезателно, и бързо на промените в средата, и е по-чувствителен критерии за ефективността на оздравителните мероприятия. Повишаването на показателя заболеваемост не винаги говори за отрицателни промени в здравето, а моментната болестност допълна представите за болестност.

Заболеваемост = брой регистрирани нови заболявания *1000
Средно годишен брой на населението

Болестност = брой регистрирани нови и стари заболявания *1000
Средно годишен брой на населението

Тези показатели могат да се разглеждат общо за всички заболявания, по групи, за цялото население, за различните професии. Те се използват за оценка на общата заболеваемост, острата заболеваемост и заболеваемостта от най-често срещаните заболявания.