Лекции по Медицина

19. Характеристика на катастрофалните наводнения

o наводнения – стихийни бедствия, природен феномен, вследствие на обилни валежи, интензивно снеготопене, заприщване на речните корита от ледени блокове, от свличащи се каменни блокове и земни маси, от изкоренени дървета от пороя, разрушени сгради и т.н. Те могат да бъдат и в резултат на големи вълни по крайбрежията на морета и океани, в резултат на земетресения, вулканична дейност, циклон, торнадо, щорм и др.
По териториален обхват на разпространение наводненията са:
• местни /локални/ - проявяват се на отделни реки или речни участъци;
• среднообхватни /мезомащабни/ - в район на няколко реки;
• обхватни /мащабни/ - ангажират значителна територия с много реки;
• повсеместни /крупномащабни/ - обхващат по-голяма част от страната или цялата страна.
В България се наблюдават наводнения от първите три категории.
В зависимост от интензивността, повторяемостта и въздействието върху околната среда съществува следната класификация на наводненията /по С. Герасимов/:
• малки наводнения – 1 път на 10-20г. Не се помни дълго от жителите;
• опасни наводнения – 1 път на 20-40г. Помнят се дълго от местните жители;
• силно опасни наводнения – 1 път на 40-80г. Запомнят се от хората като най-големите през техния живот;
• опустошителни наводнения – 1 път на 80-150г. Помнят се от хората и се разказват на поколенията;
• катастрофални наводнения – 1 път на 150-200г. Остават незаличими следи в паметта на очевидци, предават се от поколение на поколение.
При наводнения, причинени от скъсване на стената на хвостохранилище, залятата местност се разделя на 4 зони в зависимост от скоростта на течението на водата, височината на вълната и разстоянието на населения пункт:
• първа зона – разположена в непосредствена близост до хидросъоръжението /6-12км/. Височината на вълната може да достигне няколко метра, а скоростта на течащата вода достига над 30км/час. Времето за преминаване на вълната е 30 мин.;
• втора зона – зона на бързо течение – 15-20км/час. Дължината на зоната е 15-20 км, времето за преминаване на вълната – 50-60 мин.
• трета зона – зона на средно течение със скорост 10-15км/час и дължина 30-50 км. Времето за преминаване на вълната е 2-3 часа.
• четвърта зона – зона на слабо течение /на разлив/. Скоростта на течението достига 6-10км/час. Дължината и се колебае от релефа на местността и може да лавира от 35 до 70 км.
При наводненията медицинската служба трябва да реши два основни проблема:
1. Организиране на медицинското осигуряване на пострадалите и на евакуираните от залетите зони в други населени места.
2. Организиране на хигиенно-противоепидемичен контрол на региона.