Лекции по Медицина

16. Определение и класификация на бедствените ситуации

• катастрофи – природни явления или човешка дейност, характеризиращи се със следните основни елементи:
- внезапналост на възникналото събитие;
- създаване на тежка обща и медицинска обстановка;
- рязко несъотвествие между необходимите и наличните сили и средства за ликвидиране на последствията.
• бедствена ситуация – тежка обща и медицинска обстановка, възникваща в един или повече райони в резултат на ралични по характер бедствия.
• извънредно положение – състояние на повишена готовност, което се въвежда на територията, на която е възникнала бедствена ситуация.
• авария – внезапна технологична повреда на машини и съоръжения, съпроведана със спиране или нарушаване на технологичния процес, с взривове, пожари, разрушения и заплаха за живота и здравето на хората.
• нещастен случай – ограничено вредно явление, което може да се преодолее с наличните сили и средства.
• рискови обекти – местата, в които се съхраняват, използват, преработват или произвеждат рискови вещества.
• рискови вещества – високотоксични, патогенни, радиоактивни, пожароопасни и взривоопасни вещества и субстрати.
Критериите, разграничаващи катастрофите от ежедневните инциденти биват 2 вида:
• качествени – рязкото несъотвествие между необходимите и наличните сили и средства за ликвидиране на последствията.
• количествени:
- брой пострадали и смъртни случаи;
- брой заболели от остри инфекции;
- съотношение между пораженията и статистическите данни за заболяемостта и смъртността в региона.
Според СЗО за катастрофа се смятат произшествията, при които едновременно се появяват 10 и повече пострадали, 10-25 души с травматично увреждане или 15-20 и повече болни.
За правилното определяне на необходимите сили и средства при оказване на медицинска помощ масовите поражения се делят на:
• масови поражения с малък размер – не по-малко от 25 пострадали, от които 10 се нуждаят от хоспитализация;
• масови поражения със среден размер – над 100 пострадали, от които 50 се нуждаят от хоспитализация;
• крупни масови поражения – над 1000 пострадали.
В България е приета предложената от СЗО класификация, според която катастрофите се разделят на 2 основни групи.