Лекции по Медицина

11. Класификация на отровните вещества водещи до масови поражения. Основни понятия в токсикологията. Фактори определящи развитието на острите отравяния

Основни понятия в токсикологията:
• токсикология – наука за неблагоприятния ефект на химическите съединения върху живите организми. Тя изучава промените, които токсичните фактори предизвикват на тъканно, клетъчно и молекулярно нива;
• отрова – всяко химично съединение, което предизвиква вредни ефекти в определена биологична система, нарушава функциите и в различна степен включително до настъпване на смърт;
• токсичност – свойство на веществата в определено количество да предизвикват патологични изменения в организма. Тя се измерва с величините токсична доза и летална доза:
- токсична доза – най-малкото количество от веществото на килограм телесна маса, което предизвиква патологични промени в организма;
- летална доза – най-малкото количество от веществото на килограм телесна маса, което предизвиква смъртен изход в експеримент върху животни;
• кумулация - свойството на химичните вещества при повторно въздействие върху организма да усилват токсичния ефект. Тя може да бъде материална, когато в тъканите се натрупва токсичното съединение, и функционална, когато се натрупват неговите ефекти.
Характеристики на факторите, определящи развитието на острите отравяния:
• вид и доза на отровата:
• видът на отровата се определя от нейните физични и химични свойства и нейния произход;
• токсичните и летални дози са различни за различните химични вещества и зависят от вида на токсичното вещество, условията на отравяне и особеностите на организма;
• условия на контакта – сферата от заобикалящата ни среда, в която се е осъществил контакта, въз основа на този фактор са обособени следните видове отравяния:
- професионални интоксикации;
- битови отравяния;
- медикаментозни интоксикации;
- екологични отравяния.
• особености на организма – от тях зависи изявата на интоксикацията в съответния организъм; голямо значение има пол, възраст, общото състояние на организма, състоянието на вътрешната обмяна, предхождащи и съпътстващи заболявания;
Токсична опасност на химичните съединения при аварийни условия – определя се по метода на Маршал. Оценката се прави въз основа на следните показатели:
• способност към разсейване;
• устойчивост на токсичното вещество;
• степен на употреба /приложение/;
• токсичност;
• способност за проникване в организма;
• наличие на късни ефекти;
• отношение на броя на отровените към броя на починалите.
Чрез метода на Маршал се извършва количествено определяне на токсичната опасност на химичните вещества.
Според класификацията на Лужников токсичните вещества с аварийно значение се разделят на 6 основни групи:
1. отровни вещества с нервно-паралитично действие;
2. отровни вещества със задушливо действие;
3. отровни вещества с общотоксично действие;
4. отровни вещества с кожно-резорбтивно действие;
5. отровни вещества с раздразващо действие;
6. отровни вещества с психотропно действие.