Лекции по Медицина

5. Корелационни епидемиологични проучвания. Основни характеристики

Корелационни проучвания – при този вид проучвания се измерва характеристиката на цялата популация който се използва за описание на болестността и заболеваемостта сред населението във връзка с някои фактори – пол, възраст, етиология, хранене, медицинска помощ и др. Примерно проучване на честотата на левкемията след аварията в Чернобил. Използват се данни от 36 ракови регистри – установява се повишена честота на левкемията на деца пред периода 1987-1991 г. В същото време честотата на левкемия преди и след аварията е сходна. Няма данни за причинно следствена връзка.

Недостатъчност на корелационните проучвания – допускат се грешки – в резултат наличието на замъгляващи фактори не се установява причинно-следствена връзка и дава хипотезата (допускането) но не и доказателство. Важни са за развитието на епидемиологичната наука защото се формира хипотезата за групи от населението с висок риск (за територията на риска, за времето на риска и честотата на рисковите фактори).