Лекции по Медицина

2. Костен таз - устройство, размери, плоскости

Pelvis
Образува се от двете тазови кости, кръстецът и опашната кост.

Os coxae – Образува се от първоначално 3 отделни кости, които съм края на пубертета синостозират. Трите съставни кости притежават по една централна, по-масивна част наречена тяло, и по една допълнителна – крило при хълбочната, и клонове при седалищната и лонната кост. Телата на трите кости взимат участие във формиране на acetabulum-а.

os iliim- Хълбочна кост
Състои се от две части: corpus ossis illii и ala ossis illii
crista iliaca – горния свободен ръб на крилото (залавно място на коремните мускули)
spina iliaca anterior superior et inferior
spina iliaca posterior superior et inferior
facies glutea- латералната част на крилото
ossa iliaca- медиалната част на крилотоq задната трета се нар. facies sacropelvica
os pubis- Лонна (срамна) кост
corpus ossis pubis
ramus superior et inferior,
двата клона се свързват под ъгъл, на върха на който се намира facies symphysialis
os ischii - Седалищна кост
corpus ossis ischii
ramus ossis ischii
при прехода на тялото в клона се намира седалищната върга. Над нея е spina ischiadica
Оs sacrum – Има форма на триъгълник с връх насочен надолу.

Основата- basis ossis sacri, е обърната нагоре. Тук се намира плочка от влакнест хрущял за свързване с L5. Хрущялната плочка се вдава в кухината на таза и образува възвищение- promontorium.
Предната повърхност на костта е вдлъбната, а задната-изпъкнала.
Предната- facies pelvica- на нея има 4 напречни линии от срастването на 5-те кръсцови прешлена. Странично тези линии завършват с четири чифтни отвора, к` се свързват с canalis sacralis и с гръбните отвори на кръстеца. През тези отвори преминават разклонение на сакралните артерии, вени и нерви. Canalis sacralis надолу преминава в hiatus sacralis, което позволява достъп до епидуралното пространство при каудален тип проводна анестезия.
Os coccygis -
образува се от срастването на 3-5 опашни прешлена.

Свързвания на костите на таза
Articulatio sacroiliaca
осъществява свързването на тазовия пояс с гръбнака
ставните повърхности са строго конгрулентни и са с еднаква площ
Притежава мощен свързочен апарат
lig sacroiliacum anterius et posterius
lig sacroiliacum interosseum
lig iliolumbale (към L4-5)
функция- амортисьор на сътресенията, които се предават от тялото на долните крайници
Symphysis pubica
осъществява свръзването на двете лонни кости ч/з масивна плочка от влакнест хрушял
Lig pubicum superius et inferius
Връзки и мембрани на таза
м/у кръсцовата и тазовата кост- lig sacrospinale, lig sacrotuberale
membrana obturatoria- само в обл. на sulcus obturatorius остава пролука за съдовете
lig inquinale- това е свободния задебелен ръб на външния кос коремен м-л. М/у tub. pubicum и spina iliaca antеrior superior

Тазът като цяло – размери и плоскости
в своята цялост таза има форма на фуния, с горна широка част- голям таз и долна стеснена част- малък таз.
границата м/у тях се определя от входа на малкия таз- linea terminalis, к` минава през promontorium, linea arcuata и горния ръб на симфизата
от акушерска гл.т. голямо значение има формата и големината на малкия таз, защото има решаващо значение за родовия процес
Вход на таза
Нивото на тазовия вход се означава като плоскост на входа и минава през linea terminalis. Тъй като промонториума лежи по-високо от симфизата, то тазовия вход представлява плоскост наклонена напред и надолу.

Conjugata vera obstetrica = 11 см - свързва най-изпъкналите точки на промонториума и вт повърхност на симфизата.

Анатомичния прав р-р е по-голям с около 1-1.5 см и свръзва свързва промонториума и средата на горния ръб на симфизата и е без значение за акушерството.

Diameter transversus obstetricus = 12 см – в средата м/у промонториума и симфизата.

Анатомичния напречен р-р е по-голям с около 1-1.5 см и свръзва най-отдалечените точки по linea terminalis и също е без значение за акушерството.

Conjugata diagonalis interna = 12.5 – 13.5 см – от долния ръб на симфизата до най-изпъкналата точка на промонториума. Може да се измери ч/з вагинално туширане

Тазова празнина = костен родов канал
Плоскост на разширението на таза – прав р-р = напречен р-р= 12 см

минава през средата на задната повърхност на симфизата, средата на двата ацетабулума и предната повърхност на S3
прав р-р – от средата на задната повърхност на симфизата и предната на S3
напречен р-р – средни точки на двата ацетатабулума
Плоскост на стеснението на таза

минава през долния ръб на симфизата, двете седалищни върги и опашната кост в областта та ставата.
поради извивката на долната част на кръстеца правия диаметър е по-малък – 11 см
напречен р-р 10.5 – между двете седалищни върги. Най-малкия р-р на малкия таз!!!
Плоскост на изхода таза
долния ръб на симфизата,опашната кост, клона на седалищната и лонната кост и от ligg sacrospinale et sacrotuberale
правия р-р е по-малък – 11 -12 см – от средата на долния ръб на симфизата до върха на опашната кост
напречен р-р- 11 см
Тазова ос – Проводна линия на таза – линията свързваща средните точки на правите размери от входа до изхода на таза.

Размери на големия таз

Distantia spinarum- 25см – биилиачна линия
Distantia cristarum- 30 см – най-голямото разстояние м/у двете cristae iliacae
Conjugata externa- 20 см – от диска на L5 до вн. ръб на симфизата.
Ако от външния прав р-р се извади 8-9 см се получава с приблизителна точност conjugata vera obst.

Ако Conjugata externa над 20 см- се приема че conjugata vera obst е в границите на нормата. Ако е под 17 см- скъсена !!!!!

Форма на таза
Гинекоиден – Женски таз- 50%
входа на таза е с кръгловата форма
напречния р-р на изхода на таза е над 10 см
ъгълът м/у двата клота на лонните кости в областт на симфизата е min 90 градуса
Антропоиден –Човекоподобен таз – 25%
входа на таза с овална форма, поради увеличен предно- заден р-р
сакрума- тесен и дълъг
среща се при по-едри жени
Андроиден – Мъжки таз- 20 %
входа на таза е с триъгълна форма
Напречния р-р на изхода на таза е под 10 см
ъгълът м/у двата клота на лонните кости в областт на симфизата е 60-70 градуса
Платипелоиден- Плосък таз – 5%
обратен на Антропоидния таз- предно- задния размер е скъсен