Лекции по Медицина

9. Профилактика и лечение на радиационните увреждания при инкорпориране на радионуклиди и при външно облъчване

Един от основните принципи, който се спазва при провеждане на лечебно-профилактични мероприятия е, че приложението на лечебно-профилактичните средства е показано само за тези случаи, когато инкорпорираните радиоактивни елементи превишават пределно допустимите дози.
Лечебно-профилактичните мероприятия, които се провеждат при възникване на радиационна авария се делят на:
• общи мероприятия – използват се за всички радиоизотопи и целят механичното им отделяне:
• радиоактивно замърсените кожни повърхности се измиват щателно под струя течаща вода, с използване на миещи препарати, в продължение на 15-20мин.;
• устната кухина се промива с 1-2% разтвор на натриев бикарбонат, или при липса на такъв, с обикновена вода; лигавиците на очите и носа се промиват със същия разтвор с помощта на пипета;
• при попадане на радиоактивни елементи в храносмилателния тракт се прави промивка на стомаха посредством сонда с 2-3 литра обикновена вода; с успех се прилагат и средства предизвикващи повръщане; след изпразването на стомаха се прилагат адсорбенти; следва приложение на слабителни средства; след очистването на червата се прави обикновена или сифонна клизма;
• при попадане на радиоактивни елементи в дихателната система, носоглътката и устната кухина се правят промивки по гореописания начин;
• специфични мероприятия – обособени са в следните групи:
• приложение на комплексообразуватели;
• прилагане на методът за изотопно разреждане със съответен стабилен изотоп или негов аналог;
• непосредствено отделяне на радиоактивни елементи от кръвта посредством хемодиализа;
• стимулиране отделянето на урината;
• при радиоактивно замърсени рани, първите мерки за предотвратяване попадането на радиоактивни елементи в кръвта трябва да се вземат незабавно.