Лекции по Медицина

5. Основни принципи и методи на лечение при травматизма. Репозиционна техника, имобилизация, директна скелетна екстензия, метална остеосинтеза

Класическите методи се изв. с безкръвна репозиция и имобилиз. за съответният период от време за всяка отделна кост. Имобилиз. трябва да обхване 2 съседни стави.

Репозицията става мануално с ръце като се изваршва тракция по оста на крайника и различни манеоври за всяка отделна кост, и се извършва същинско репониране: чрез теглене и противотеглене се премахва скъсяването, чрез съответен директен натиск се премахват страничното изместване и прегъването.
Имобилиз. най-често се изв. с гипс и преврьзки, които могат да бъдат циркулярни за целия крайник или за част от него. Носене то на гипсова имаб. води до втвьрдяване на ставите, атрофия, слепване на мускулите, загуба на техния контрелитет и сила.
От 10-15 год се използват пластмасови преврьзки, които са улекотени но не се моделират добре около костните изпькналости.
- ортези(фабрично изготвени за всяка една кост). Репоз. може да се извърши и с помощта на апарати.
- директната скелетна ексензия, при която се поставят спец.скоба и игла в единия полюс и чрез макарички и тежести се изв. теглене до постигате на нужната репозиция. Пример: пертрохантерните фрактури.
Недостат. на метода е продължит. лежене - около 6 седм.и повече; получават се разл. усложнения от белодробно и сс-естество и др.
За избягване на тези усложнения се препоръчва оперативно лечение – то се осъществява с голям брой метални импланти, чрез които се осъществява свързването на дадена фрактурна кост.
Най- често дългите тръбести кости се свързват чрез външни плаки съединени с винтове. Мн. характерна сега е динам. плъзгаща плака за ТБС. Самите плаки биват обикн. или само компресионни- получава се компресия между лигаментите.
Друг популярен метод е интрамедуларната остеосинтеза, при който фрактурните крайща се съединяват с пирон в интрамедуларния канал. Сега са на мода заключващите интрамед. пирони.
- външен фиксатор(най-популярен е Илизаров)- с-ма, при която се изв. репозиция и фиксация без да се достига до разрез. Те биват кръгови, едностранни и двустранни.