Лекции по Медицина

Медицина на бедствените ситуации

Лекции по Медицина на бедствените ситуации

1. Радиоекология. Естествен радиационен фон. Миграция на радиоактивните вещества в природата
2. Йонизиращи лъчения – кратка характеристика. Основни величини и единици в дозиметрията
3. Техногенни източници на радиация
4. Пътища за постъпване и принципи на разпределение на радиоактивните вещества в природата
5. Биологично действие на йонизиращата радиация. Соматични, соматико-стохастични и генетични увреждания
6. Замърсяване на хранителни продукти с радионуклиди и методи за тяхното деконтаминиране
7. Методи за регистриране на радиацията. Йонизационни сцинтилационни методи и полупроводникови детектори
8. Биологично действие на инкорпорираните радионуклиди
9. Профилактика и лечение на радиационните увреждания при инкорпориране на радионуклиди и при външно облъчване
10. Радиационни увреждания. Остра лъчева болест
11. Класификация на отровните вещества водещи до масови поражения. Основни понятия в токсикологията. Фактори определящи развитието на острите отравяния
12. Токсикокинетика на отровните вещества при перорални, инхалационни и перкутанни отравяния
13. Остри отравяния със задушливи отровни вещества
14. Остри отравяния с общотоксични отровни вещества
15. Остри отравяния с нервно-паралитични отровни вещества
16. Определение и класификация на бедствените ситуации
17. Обща характеристика на земетресенията
18. Обща характеристика на ХОЗ при КХА
19. Характеристика на катастрофалните наводнения
20. Обща характеристика на ядрените аварии
21. Организация защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Структура и управление на Гражданска защита
22. Задачи на здравеопазването при бедствия, аварии и катастрофи. Системи за медицинско осигуряване на населението
23. Медицинска сортировка на пострадалите при бедствие. Медицинско разузнаване и евакуация
24. Медицински сили и средства – задачи, структура, състав
25. Организация на хигиено-противоепидемичното осигуряване при бедствена ситуация
26. Биотероризъм. Огнище на биологично заразяване
27. Планиране и управление на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи
28. Средства за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи
29. Организация и обем на спешната медицинска помощ на пострадали при бедствия, аварии и катастрофи
30. Психологична помощ при бедствия, аварии и катастрофи. Хуманитарни дейности при бедствия, аварии и катастрофи