Лекции по Медицина

29. Основни методи на лечение в ортопедията

1.Остеотомии- предст. хирург.прекъсване на костта с цел извършване на корекции или коригиране на вродени и придобити заболявания на ОДА. По този начин се извършва разтоварване на съответната става с цел доброто й развитие и предпазване от артрозен процес. Напр. При вирусни, валгусни колена в областта на ТБС.
По своя вид те биват:
- напречна те позволяват корекция на ротацията;
- клиновидна- изрязване на клин за корекции на ъглови деформации(най-често около ТБС)
- осовидна- корекция във всички равнини;
- Всяка една остеотомоя заваршва с метална остеосинтеза. Остетомиите се изв. в зони предварително подбрани, където костното срастване е по-сигурно и възможността за кореции по-големи. Това най-често са метафизите на дългите тръбести кости. Най-често се извършва в дисталната част на бедрото.

2. Остеопластики-представл. присаждане на кост при костни дефекти, кисти, псевдоартрози и др.
Според произхода на костта отсеопластиките биват:
- Автоприсадъци- означава че се присажда кост взета от едно място на един пациент на друго от същия. Мястото се нар. донор. Най-честите донорни места са от cristata на тазовите кости, метафизата на тибията и radiusa.

Според вида си автоприсадъците биват:

=спонгиозни(изградени от спонгиозна кост)
=кортикални(само от кортикална кост)
По добрия вариант е спонгиозната кост, тъи като притежава големи остеоиндуктивни способности и при тях срастването настъпва директно.
Кортикалните присадъци имат слаба остеогенезна продукция и при тях зарастването много по бавно като се осъществява по пътя т.нар. пълзящо заместване.
- Алоприсадъци – това са присаждане на кост от друг човек на пациента. Този метод има редица недостатъци свързани с имунологията, пренасяне на инфекции, има случаи на пренасяне на СПИН; от друга страна по този начин могат да се вземат големи количества кост, дори цели стави. Докато при автоприсадъците количеството на възможно взетия материал са малко.
Всички алоприсадъци предварително са обработени по специален начин. Костната инкорпорация е много по бавна, отколкото при автоприсадъците. Трябва да отбележим, че двата вида присадъка не могат да се употрбят при дефекти по-големи от 4-5 см.
- Ксеноприсадъци- това са присадъци от друг животински вид.
- Може да се употребят присадъци от инертни материали(корал).

3. Артротомии- представлява проникване в дадена става с цел диагностично уточняване или извършване на лечебни процедури. С въвеждането на артроскопията значението на артротомиите изключително намаля и рядко се употребяват особенно в диагностично отношение.
4. Артропластики- биват огромен брой, но в съвременната ортопедия и травматология се използват само изкуствени стави направени от титан, хромникелмолибден, и други стомани, както и от полиетиленови части на съответната става.
Изкусвените стави са най-голям напредък в последните години, като по този начин нарастнаха възможностите на науката за лечение на редица заболявания. Всеки ден излизат по добри, по- съвременни изкуствени стави. Най-често се употребява тазобедрената става.. колянната, много по-рядко раменната, глезенна, китка, лакът и ставите на пръстите. Най-честите заболявания, при които се прилагат изкуствени стави:
- Артрозна болест:
- Травматични увреди;
- Ревматоидни заболявания;
- Костни тумори;
- Заболявания от съдово естество като аваскуларни некрози;
Тъй като изкуствените стави имат свой срок на „годност” тези операции трябва да се препоръчват след 65 год. възраст. При ревматоидния полиартрит има изключение.- Аваскуларизирани автоприсадъци- това са костни присадъци, които запазват своето кръвоснабдяване при преместването на рецидиентното място. Биват 2 вида:
=педикулиран присадък на муск. краче;
=свободни васкуларизирани костни присадъци;
Предимството на този метод, е че може да се прилага при по големи дефекти от 4-5 см и поради факта, че присадъците имат кръвоснабдяване костното срастване настъпва като при нормална фрактура.
- Транспортна остеопластика;
- Артроскопия- метод на лечение на редица заболявания и травми. Влиза се с оптична система в съответната става. Оглежда се на монитор и се предприема, ако има нужда хирургическа интервения. Най-често се използва колянната патологи- премахване на менискуси , пластика на кръстни връзки и др.
- На раменната става- където се извършва артроскопската й стабилизация, премахване на редица бурси и компресионни синдроми на раменната става.
Артроскопията предизвика една голяма революция в съвременната ортопедия и травматология, защото това са миниинвазивни процедури, даващи видимост на цялата става, дори по-добре от открит разрез.
По-бързи операции, по-бързо възстановяване, по-безболезнени, по-кратък болничен престой, по-евтини.