Лекции по Медицина

16. Международно здравно сътрудничество. СЗО. Стратегия на СЗО „Здраве за всички”. Състояние на международното сътрудничество на Р. България в областта на здравеопазването.

Глобализацията на здравните проблеми налага обмен на здравна информация, концепции, опит, професионалисти, координиране на здравните програми м световен мащаб. Международното сътрудничество е част от общата система на международните отношения. Това здравно сътрудничестов се осъществява от:
- СЗО – създадена на 7.04.1948г. като част от структурата на ООН. Прокламира здраве за всички без зна(ение от пол, раса, религия, икономическо състояние, формулира принципа, че првителствата носят отговорност за здравето на населението. Седалището е Женева, ръководи се от изпълнителен съвет, секретариат и генерален директор. Има 6 регионални бюра – в Европа, Америка, Африка, Източното средиземноморие, Югоизточна Азия, Тихия океан. Основна цел е да координира международните дейности по здравеопазване, подпомага правителствата за развитието на здравните системи, разработва международни стандарти за храни, биологични фармацефтични продукти, дава информация и съвети за управлението и организацията на здравето.
- УНИЦЕФ – детски фонд на ООН, 1946г, ориентиран към здравните проблеми на децата в развиващите се страни.
- Комитет по обществено здравеопазване на Съвета на Европа – 1954г. Главни насоки са здравната политика, здравно законодателство, медицинска етика, права на пациента, промоция на здравето, здравно възпитание и др.
- Комисия на ЕС – подпомага реформите на здравеопазването, здравната политика, промоция на здравето, 1990г създават програмата PHARE за техническа и финансова помощ на страните от централна и Източна Европа в периода на реформи.
Стратегиите на СЗО са ориентирани за развитие на националните здравни систеви. Основни стратегии са Глобалната „Здраве за всички”, създадена 1977г., Първични здравни грижи от Алма Ата от 1978г, Промоция на здравето от Отава 1986г.
Глобалната стратегия „Здраве за всички% отразява крайната цел на общественото здравеопазване, а другите дв са пътищата, средствата за нейното постигенае. Главна цел на глобалната стратегия е достигане от гражданите на всички страни в света на такова ниво на здраве, което да ивм позволи да водят плодотворен от социална и икономическа гледна точка живот. Стратегията „Здрве за всички” е здравно-политически документ фокусиран върху главните ценности на здравеопазването през ХХІ век – справедливост, солидарност, качество на живот, права на пациентите. Другите стратегии са приети въз основа на глобалната стратегия и уточнява генералните пътища за постигането й.
България бе приета за член на Съвета на Европа и Световната банка за реконструкция и развитие, включена беше в програмите на ЕС - PHARE и TEMPUS. В сътрудничество със СЗО участваме по средносрочни програми актуализирани съобразно приоритетните здравни проблеми – Националната здравна стратегия, околна среда и здраве. От 1992г. участваме м програми за преструктуриране на спешната медицинска помощ, въвеждане на система за здравно осигуряване, разработка на лекарствена политика, въвеждане на система за обща медицинска практика, семейно планиране. От 1994г сме членове на групата Помпиду – предотвратяване и контрол върху наркотрафика и борба с наркотиците. Работи се по проекти за преструктуриране на центровете за спешна и първична медицинска помощ. Имаме двустранни отношения с Великобритания, Гърция, Турция за повишаване на икономическата компетентност, усъвършенстване на счетовондине системи на болничните заведения.