Лекции по Медицина

14. Мониторинг

Това са различни форми на апаратно наблюдение. Електронната апаратура е необходима за проследяване на основните жизнените показатели на П поради невероятно бързата динамика на някои от показателите им, която не може да се проследява само с клинично наблюдение. Чрез монитори се наблюдават: I. Кръвообращение – ЕКГ; сърдечна честота; артериално налягане (наблюдава се по 2 начина чрез неинвазивен и чрез инвазивен метод като се канюлира артериалния съд); централно венозно налягане; сърдечен минутен обем и обем на циркулиращата кръв (по инвазивен път); II. Дишане – дихателна честота; дихателен обем; минутна вентилация; експираторно и инспираторно налягане на обдишване по време на изкуствена белодробна вентилация; процентно О2 съдържание във вдишваната смес за всеки интубиран П.; капнометрия (рСО2; желателно при интубирани П); пулсова оксиметрия (датчик на пръста или на ухото – рО2 и сатурацията на хемоглобина); III. to. Мониторинга бива 4 вида: 1. непрекъснат (чрез светлинен сигнал); 2. периодичен (чрез хартиен запис); всички монитори имат алармено устройство и реагират със светлинен или звуков сигнал при нарушение на зададените параметри. 3. групов (чрез 1 монитор се следят всички показатели на всички П); 4. индивидуален (за всеки П по отделно). Грешки и опасности по време на мониторинга: монитора застава м/у П и МС (П си мислят, че са изоставени); мониторът може да сгреши (мониторна болест); мониторът може да се използва само от специално обучени за работа с него специалисти. И най-добрия монитор не може да замени МС.