Лекции по Медицина

2. Физическо и нервно-психическо развитие на детето

Фактори на растежа и развитието:
 Ендогенни (вътрешни)
Генетични (наследствност)
Хормонални фактори
٠ стимулиращи растежа – растежен хормон, тиреоидни хормони, андрогени, паратхормон, инсулин
٠ подтискащи растежа – КС и естрогени
Нервна система
Други ендогенни фактори
 Екзогенни (външни)
► Храна
► Екологични фактори
٠ биологични
٠ физико-химични
► Социално-битови фактори
► Заболявания (хронични заболявания)

1. ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
РАСТЕЖ
Количествено нарастване на основните телесни размери
Анаболен
٠ хиперплазия
٠ хипертрофия
Основни показатели
٠ ръст
٠ растежна скорост
٠ телесна маса
٠ обиколка на глава и гърди
٠ телесни пропорции
٠ нараствене на вътрешни органи


РАЗВИТИЕ (СЪЗРЯВАНЕ)
► Поява и промяна на онези физически качества, които детският организъм трябва да придобие на определена възраст
► Показатели на съзряване
٠ костна възраст
٠ дентиция
٠ пубертет

 РАСТЕЖ
РЪСТ И РАСТЕЖНА СКОРОСТ
Фази
٠ бърз растеж в кърмаческа възраст, последван от относително забавяне между 1 и 3 години
٠ растеж с почти постоянен ритъм след 3 години
٠ растежен скок по време на пубертета
Норми
٠ при раждане – 50±2 см
٠ първо тримесече – 9 см
٠ второ тримесечие – 6 см
٠ второ шестмесечие – 9 см
٠ на 1 година – 24-25 см
٠ над 1 година – ръст на 1 година + (годините х 6)
٠ на 4 години удвоява ръстта, на 14 години – утроява

ТЕЛЕСНА МАСА (ТЕГЛО)
Норми
٠ при раждане – 2500-4500 гр., средно 3300
٠ първо тримесече – 750-900 гр
٠ второ тримесечие – 600 гр
٠ трето тримесечие – 450 гр
٠ четвърто тримесечие – 360 гр
٠ на 5 месеца удвоява теглото, на 1 година – утроява
٠ на 1 година – около 10 кг
٠ над 1 година – тегло на 1 година + (годините х 2)
Измерване на подкожна мастна тъкан – калиперометрия
ОБИКОЛКА НА ГЛАВАТА
٠ при раждане 34-35 см
٠ през първата година нараства с 11-12 см (средно по 1 см на месец)
٠ втората година – с 2-3 см
٠ 6-8 см до пуберитета
ОБИКОЛКА НА ГЪРДИТЕ
٠ при раждане 34-35 см
٠ на 6 месеца се изравнява с
обиколката на главата
СЕДАЛИЩНА ВИСОЧИНА
٠ за оценка на
пропорционалността
на тялото
 СЪЗРЯВАНЕ
КОСТНА ВЪЗРАСТ
٠ преценката се прави по рентгеновите данни за осификационните ядра – брой, размер, форма и плътност на ядрата
٠ при раждане – 5 центъра: дисталния край на фемура, проксималния край ня фбулата, талус, калканеус, кубовидна кост
٠ след 6 месечна възраст – осификационни ядра на лява китка и се сравнява по таблици

ДЕНТИЦИЯ
٠ фаза на осификация на зъбния зародиш
٠ фаза на ерупция (никнене)
٠ млечни зъби – 20 на брой до края на 3-тата година
٠ втората дентиция започва от 6 годишна
възраст и завършва в
края на пуберитета

ПУБЕРТЕТ

ХАРМОНИЧНОСТ НА РАСТЕЖА
нормален = хармоничен
Означава скоростта на растежа, данните от ръста, теглото, обиколките, пропорциите на тялото, костната и зъбната възраст да съответстват на нормите за дадена хронологична възраст

2. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 ФАКТОРИ - анатомична и функционална зрялост на нервната система; нормална функция на анализаторите; социална среда – семейство, възпитание
 ПОКАЗАТЕЛИ
► двигателна активност
► говор
► сетивни функции
► емоции и социално поведение
► игра

 НОВОРОДЕНО - почти цялото време в сън; движения – нецлесъобразни, хаотични, некоординирани; не може да промени положенито на тялото; не може да си държи главичката изправена; физиологично кривогледство; няма говорна функция – само плаче; доминират безусловните рефлекси – Моро, сукателен и др.
 БЕЗУСЛОВНИ РЕФЛЕКСИ
1-ви МЕСЕЦ - за кратко време задържа главичката си изправена; изчезва физиологичното кривогледство; започва да фиксира поглед към ярки предмети; първа усмивка
2-ри МЕСЕЦ - главичката се задържа изправена за по-продължително време; започва да следи с очи движещи се предмети; към края на 2-ия месец – гърлени звуци, гукане
3-ти МЕСЕЦ - държи стабилно изправена глава; има опора на краката; реагира с усмивка на усмивката на близките; гука често и продължително; следи с обръщане на глава движещи се предмети; рефлексът на Моро изчезва
4-ти МЕСЕЦ - посяга към играчки; смее се с глас; обръща главата си по посока на звука
обръща се от корем на гръб; първият условен рефлекс на първосигнална основа – познава майка си и очаква храна
5-ти МЕСЕЦ - обръща се от гръб на корем
6-ти МЕСЕЦ - седи с подкрепа; посяга с ръка към предмет; вижда по-малки предмети; различава ласкав от сърдит тон; при гукането формира срички – “ма”, “ба”, “да”; има активно отношние към храненето
7-ти МЕСЕЦ - седи самостоятелно и стабилно; пълзи добре; произнася срички; богати и адекватни емоции
8-ти МЕСЕЦ - първи условен второсигнален рефлекс – търси с поглед предмет или лице, за което го питат, т.е разбира значението на отделни думи; изправя се, като се държи за неподвижна опора
9/10-ти МЕСЕЦ - държи се стабилно на крака и пристъпва, прикрепено от възрастен; изпълнява поръчки с казване и показване; знае името си; наченки на имитиране на възрастен
11/12-ти МЕСЕЦ - стои самостоятелно; прохожда; започва да произнася първите осмиселни думи; разбира и изпълнява по-сложни поръчки; разбира от забрани; пие самостоятелно от чаша; начало на контрола върху тазовите резервоари
13-18 месеца - опит да тича; седи на малко столче; изкачва се по стълби с подкрепа; изразява радост, скръб, уплаха; речник от 10-12 думи; опитва да се храни самостоятелно
19-24 месеца - изкачва се и слиза по стълби самостоятелно; различава предметите по цвят; изследва предметите с ръце и уста; умее да се облича под контрол на възрастен; контрол върху микция и дефекация; съставя прости изречения от подлог и сказуемо; отговаря смислено на въпроси от картинки; речников фонд от 200-300 думи
25-36 месеца - усъвършенства и усложнява своите движения и говор. Умее да подбира предметите по 4 цвята – червен, зелен, син, жълт; рисува по подражание; изпитва удоволствие при контакт с други деца; развива се фантазията; облича се, но не може да се закопчава; храни се самостоятелно; съставя изречения с три и повече думи; речников фонд от 1200 думи