Лекции по Медицина

29. Невролуес - основни форми. Табес дорзалис. Невроспин. Невроборелиоза

Невролуес (невросифилис): Причинител: Spirocheta pallida (Treponema pallidum). По полов път или с кръв. Засягане на ЦНС още при първичната хематогенна дисеминация. Основни форми:
1. Ранен асимптомен менингит (в първите 2 мес) - асимптомно или главоболие, отпадналост. Диагноза само чрез ЛП – положителна луетична проба в серума, ликвора и плеоцитоза. МРТ – хиперинтензитет на менингите.
2.Остър симптомен менингит (в първите 12 мес до 2 год.) – Кл. картина на серозен менингит – главоболие, гадене, повръщане, вратна ригидност, фебрилитет. Рядко усложнение е базалната форма: засягане на ЧМН (VІІІ, VІІ, ІІІ) остър оптиконеврит, остра сифилитична хидроцефалия.
3. Менинговаскуларен сифилис: След 4-10 год - дифузен базален грануломатозен менингит и арахноидит със засягане на съдовете и ЧМН, главоболие, световъртеж, поведенчески, емоционални и паметови нарушения, рецидивиращи мозъчни инсулти (a.cerebri med, a.basilaris), паркинсонов синдром, хореоатетоза...
4. Гумозен невросифилис - псевдотуморна картина (фокални неврологични прояви, интракраниална хипертенсия)
5. Паренхимен невросифилис – проявява се с две заболявания:
А)TABES DORSALIS - Развова се 10-20г. след първичната инфекция. Протича в 3 стадия: Преатаксичен стадий: възбудни прояви от задните коренчета – стрелкащи и режещи болки с опасващ характер или ирадиираи към крайниците (tabes dolorsa). Засягане на автономните влакна – фаринго, езофаго, ларинго и бронхоспазъм, повръщане на хематинни материи (crises noires на Charcot). Загубеният болков усет на вътрешните органи може да стене причина за фатално протичане на различни висцерални заболявания. Атаксичен стадий – нарушения на проприорецептивния усет. Залитане на тъмно или при затваряне на очите – положителна проба на Ромберг. Табетична походка – с разкрачени крака. Тазоворезервоарни и сексуални нарушения. Терминален стадий – невъзможен изправен стоеж и походка. Трофични язви (mal perforans), безболезнени фрактури, кахексия, декубитуси.
Б)PARALYSIS PROGRESSIVA – след 10-тата година от заболяването. Хроничен полиоенцефалит със засягане на кората и прогресивна мозъчна атрофия – психиатрични симптоми (мания, параноя, слухови халюцинации, деменция).
Лечение: Benzathin-Penicillin, Doxycycline при ранен сифилис и Penicillin G при невросифилис.
Невроборелиоза (лаймска болест) - след ухапване от кърлежи – заразяване с Borrelia burgdorferi. Патогенеза: размножаване в кожата, дисеминация в различни органи. Клиника: 3 стадия: 1) локален еритемен кожен обрив, придружен с лек общоинфекциозен синдром. Спонтанно оздравяване за 3-4 сседмици. 2)Лаймски менингит – понякога безсимптомно, а иначе – главоболие, фотофобия, лека вратна ригидност, перифернонервни прояви; Лаймски енцефалит – не особено тежки общомозъчни и огнищни прояви. Наблюдават се още: лимфоцитарен менингополирадикулоневрит, краниални неврити, множествени неврити, възпаления на сърцето, очите, кожата и ставите. 3) Прогресивен енцефаломиелит, наподобяващ МС или невролуес . Лечение: Първи стадий – Amoxycillin, Doxycycline, Erytromicin. През втори и трети стадий – Ceftriaxone.
Невроспин – ами много е дълго... говорете за СПИН като цяло и кажете че може да се проявява от неврологична гледна точка с менингитни прояви, деменция, епилептични припадъци, мозъчни инсулти, прогресивна миелопатия, латерална склероза, засягане на периферната нервна система, миопатия.