Лекции по Медицина

6. Морфологични и функционални особености на новородените деца с повишен риск

НОВОРОДЕНИ С ПОВИШЕН РИСК
► Недоносени новородени
► Новородени с интраутеринна хипотрофия (малки за гестационната възраст)
► Новородени с тегло по-голямо от съответното за ГВ
► Преносени новородени деца (ГВ над 42 ГС)
► Новородени от многоплодна бременност
► Новородени с перинатална асфиксия

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
► нарушена постнатална адаптация
► необходимост от активно наблюдение на основните жизнени функции
► динамично проследяване на лабораторните показатели
► провеждане на комплексно интензивно лечение

НЕДОНОСЕНИ НОВОРОДЕНИ
 Незрелост на всички органи и системи обуславя характерните анатомични и функционални особености:
► Тегло под 2500 гр.
٠ І степен – 2500-2000 гр.
٠ ІІ степен – 2000 -1500 гр.
٠ ІІІ степен – 1500-1000 гр.
٠ ІV степен – под 1000 гр.
Общ вид – по-малки по размери; по-лошо охранени; тънка, суха и набръчкана кожа; старчески вид на лицето; непропорционалност между отделните части на тялото и др.
► Дишане – повърхностно, учестено, неритмично,
по-дълги апноични паузи
► Пулс – учестен, аритмичен, периоди на забавяне;
честа цианоза на крайниците до 5-7 ден
► Рефлекси – слаб сукателен и
гълтателен рефлекс

 Незрелостта на всички органи и системи обуславя най-важните клинични проблеми:
► неадекватна адаптация на дихателната функция:
٠ дефицит на сърфактант, респ. хиалинно-мембранна болест
٠ ритъмни нарушения на дишането
► несъвършен контрол на телесната температура
► неадекватна кардиоциркулаторна адаптация – персистиращ артериален канал, повишено белодробно съдово съпротивление, артериална хипотония, ритъмни нарушения на сърдечната дейност
► висока честота на церебралните увреждания – мозъчни кръвоизливи
► нарушена метаболитна хомеостаза, недостатъчна имунологична компетентност – висока честота на ранни неонатални генерализирани инфекции

ХИАЛИННО-МЕМБРАННА БОЛЕСТ
► Честота – 1% от всички новородени; до 10% от недоносените; 50% при новородени с ГВ под 30 седмци
► Причина за около 30% т неонаталната смъртност
► Патогенеза – дефицит на сърфактант (фосфолипопротеин), водещ до намалена алвеоларна стабилност и образуване на хиалинни мембрани, които покриват алвеоларната стена и блокират обмяната на газовете
► Клинична картина:
- симптомите се развиват до 6-и час
- тахипнея (над 60/мин), ноздрено дишане, интеркостален и епигастрален тираж, експираторно стенене, отслабено дишане, бледост и цианоза.
► Профилактика и лечение - екзогенен сърфактант интратрахеално

НОВОРОДЕНИ С ИНТРАУТЕРИННА ХИПОТРОФИЯ
► Причини
- хронично заболяване на майката
- заболяване на плода
- плацентарна недостатъчност
► Клинични проблеми
- перинатална асфиксия, синдром на хипервискозитет, аспирация на мекониум
- неврологична симптоматика
- метаболитни отклонения – хипогликемя, хипокалциемия
- специфични симптоми – трансплацентарни инфекции, хромозомни аномалии и др.
НОВОРОДЕНИ С ТEГЛО ПО-ГОЛЯМО ОТ СЪОТВЕТНОТО ЗА ГВ
► най-често се касае за диабетна фетопатия
► характерен вид – високо тегло, изразено окосмяване, плеторичен фациес
► Клинични проблеми:
- усложнния във връзка с раждането – травматизъм
- вродени аномалии
- респираторен дистрес синдром
- хипербилирубинемия
- хипервискозитет
- метаболитни отклонения –
хипогликемия
ПРЕНОСЕНИ НОВОРОДЕНИ (ГВ НАД 42 ГС)
► 17% от всички живородени деца
► Клинични белези:
- суха кожа, пергаментоподобна, напукана, залющена
- длани и ходила – набръчкани и мацерирани
- ноктите преминават върха на пръстите
- пъпна връв – изтънена и оцветена

НОВОРОДЕНИ ОТ МНОГОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ
► двуплоидни 1:90; триплоидни 1:800
► Клинични белези:
- синдром на фето-фетална трансфузия
- перинатална асфиксия
- пренатални исхемични и хеморагчни церебрални увреждания
- интраутеринна хипотрофия

НОВОРОДЕНИ С ПЕРИНАТАЛНА АСФИКСИЯ (депресивно състояние)
► Причини:
- майката – прееклампсия, хипертония, захарен диабет, шок и др.
- фетуса – недоносеност, инфекция, анемия, вродени аномалии и др.
- плацентарна патология
► Невъзможност за осъществяване на нормален газообмен – асфиксия!
► Асфиксия:
- 3 основни компоненти – хипоксемия, хиперкапния, ацидоза
- тежки необратими увреждания на редица органи – мозък, бъбреци, миокард, хемостаза и др.
► Оценка на клиничното състояние – схема на Апгар на 1-ва, 5-та и 10-та минута след раждането
► Показатели и критерии за оценка:

Показател/точки 0 1 2
Цвят ня кожата генерализирана цианоза или бледост акроцианоза розов
Дишане липсва неравномерно нормално
Сърдечна дейност липсва под 100 над 100
Мускулен тонус понижен частична флексия активни движения
Реакция при аспирация липсва вяла плач

٠ норма – оценка 7-10 точки на първата минута и сърдечна честота над 120 в мин.
٠ средно тежко депресивно състояне – 4-6 точки на първата мнута и сърдечна честота 80-120 в мин, неравномрно дишане
٠ тежко депресивно състояние – оценка по Апгар 0-3, сърдечна честота под 80 в мин., липсващо дишане
► Появата на тежка неврологична симптоматика в първите 24 часа след раждането като мускулна хипотония, нарушения в съзнанието, отклонения в рефлексната дейност и гърчове – хипоксемично-исхемична енцефалопатия с тежка близка и далечна прогноза (ДЦП).