Лекции по Медицина

5. Антенатална охрана на бременността

Дородовата помощ или женска консултация / жк /е основно многопрофилно звено , имащо за цел намаляване на майчината смъртност и на перинаталната смъртност.
Основният метод на дейност е диспансерният метод.
Основните задачи от дейността на жк са:
1. Опазване здравето, нормален сексуален живот и репродуктивни способности на жената
2. Осигуряване на нормално протичане и развитие на бременността и раждането с благоприятен изход
3. Предпазване жените от нежелана бременност - контрацепция
4. Профилактика, ранна диагноза и лечение на гинекологични заболявания
5. Насочване към медико генетични консултации
6. Изучаване структурата на заболявания на жпо
7. Осигуряване на социално- правна и трудово- правна помощ
8. Провеждане на здравна просвета
9. Осъществяване на спешна аг помощ на бременни, родилки и гинекологично болни.
Диспансерното наблюдение се разпределя в 5 групи;
І група - здрави жени
Іі група - практически здрави /ползващи ок, след гинекологични операции за доброкачествени болести, с повече от 3 аборта, мъртвородени, с цезарово сечение, с хабитуални аборти, стерилитет, и други/
Ііі група - с компенсирано протичане на заболяването / нормална бременност, неспецифични гин. Заболявания, с дмк, ок, доброкачествени гин. Заболявания и други/
Іv група - със субкомпенсирано протичане на заболяването /утежнена акушерска анамнеза, патологична бременност, предракови заболявания, стерилитет и други /
V група - с декомпенсирано протичане на заболяването /тежки патологии на бременността, злокачествени новообразования /
Диагноза на генетични дефекти в акушерството

Основна особеност на клиничната генетика – акушерът има контакт едновременно с два организма.необходима е точна диагноза на майката и плода с решаващо значение за ефективна профилактика и лечение. Важна роля играе жк.
генетична консултация –играе важна роля за:
точна диагноза и генетична информация
активни методи за профилактика при следваща бременност
Показания за насочване към генетична консултация:
1. Вродени аномалии и наследствени заболявания в семейството
2. Възраст на бременната жена над 35 г.
3. Репродуктивна недостатъчност
4. Тератогенни въздействия преди или по време на бременността (инфекции, химически вещества/медикаменти, йонизираща радиация)
Генетичен скрининг - дава биологична информация при строга конфиденционалност от страна на всички участници в скрининга.
Съвременният масов и селективен пренатален скрининг се считат за най-големите постижения в профилактичната медицина.

Показания за пренатална диагноза
1. Възраст на бременната над 35 г.
2. Предишно дете с хромозомна аномалия
3. Родител, носител на балансирана хромозомна аномалия
4. Открит дефект на невралната тръба (днт)
5. Предишно дете с наследствен дефект на метаболизма
6. Моногенни заболявания с установими молекулни дефекти
7. Х-свързани генетични дефекти
8. Ехографски установими вродени аномалии

1. Неинвазивна пренатална диагноза - ехографска
2. Инвазивна пренатална диагноза ;
амниоцентеза - /16-19 г.седмица/
биопсия на хориона -/до 3 л.м. /

Стандарт по аг за своевременно насочване към специалист по аг с участието на опл
Повръщане при бременни
Хипертензивни състояния на бременна
Анемии на бременността
Остри и хр. Екстрагенитални заболявания
Седалищни предлежания, напречно и косо
Матка, теотговаряща на аменореята
Тесен таз
Хронологична преносеност
Генитални кръвотечения през бременносотта
Мъртъв плод или страдание на плода
Обременена репродуктивна анамнеза
Застрашаващо недоизносване на бременността
Патология на пуерпериума
Нарушения в растежа и развитието на момичето
Възпалителни заболявания на впо
Левкоплакия , крауроза и язви на вулвата
Абсцеси и кисти на впо
„раничка „ на ма. Шиика
Твб
Ектопична бременност
Дмк и генитално кървене в менопауза
Статични заболявания – инконтиненция
Ок, хзт, вътрематочни противозачатъчни
Безплодие
Тумори на гърда, вулва, влагалище, мат. Шийка и тяло,
Екстирпация на чужди тела
2. Проследяване на бременност с повишен риск
3. Длд на бременни с реализиран риск и прекъсване на бременност по мед. Показания
4. Профилирани области в аг:
детска гинекология
гинекологична ендокринология
урогинекология
миниинвазивна гинекологична хирургия
семейно планиране и репродуктивно здраве
5. Медицински дейности включват:
специализирани длд
високоспециализирани длд
фетална медицина – диагноза, прогноза, лечение и профилактика на малформации и заболявания на концептуса
перинатология – диагноза, прогноза, лечение и профилактика на потомството, които възникват преди раждането, по време и 7 дни след раждането
арт – ин витро
6. Профилактични гинекологични прегледи :25-60 години,през 2 г. След 45 г.-
млечни жлези, цитонамазка по рар или бетезда
В ежедневната си дейност мед. Сестра трябва да познава основни мед. Направления:
а: диагностично лечебна дейност-
А/анамнеза, вклч. Менструална, подробна фамилна анамнеза и други
Б/ акушерски и гинекологичен статус
В/клинично значение на основните симптоми и синдроми на аг заболявания
Г/диагностичните възможности и интерпретиране на клинични, патоморфологични, образни, функционални и хемостазиологични изледвания, биохимични, микробиологични и имунологични изсл.
Д/ вземане на материал, организиране съхранението и транспортирането му.
Е/ познаване критериите за хоспитализация на аг пациенти
Ж/познава показания и противопоказания на аг пациенти с доброкачествени и злокачествени образования
З/проследява на оперирани болни в постоперативен период, откриване на евентуални усложнения
б: извършва специфична профилактична дейност – ваксинации за рак на мат. Шийка и други.
в: познава медицински и отчетни материали и стриктно води мед. Документация.
г: притежава знания и умения за оказване на спешна аг помощ.