Лекции по Медицина

6. Описание на случай или серия от случаи. Основни характеристики

Описателна епидемиология – проучване на случай – проучването описва опита на лекаря придобит на базата на един пациент или група от пациенти с приблизително еднакви диагнози. Опитен клиницист открива необичайни характеристики в историята на заболяването. Формулират нова нозоологична болестотворна единица, издига нова хипотеза.

През 1981 г. в САЩ група клиницисти описват състоянието на 4 млади мъже предшестващи рядка форма на пневмония. Издигат хипотезата, че се касае за нова нозологична единица. След серия епидемиологични проучвания новата единица е наречена СПИН.

Случай – подробно описание на реална клинична ситуация.
Серия от случаи – сбор от описание на индивидуални случаи възникнали в сравнително кратък период от време сходни в тяхната причинно-следствената характеристика.

Етапи при провеждане на проучвания на случай, серия от случаи:
- изследователя представя случаи с пълни амнестични данни, здравен статус, функционално-диагностични изследвания, своята хипотеза.
- група сътрудници проучват случаи по документи, извършват на място прегледи на пациенти и разменят идеи и хипотези. След обсъждане на случаите в този състав и вземане на решение наличната информация се подготвя за печат.

Предимства на метода – полезен за формиране на нови хипотези. Научните изследвания се извършват за кратко време. Стимулира търсенето на алтернативни решения.

Недостатъците на метода – основават се от данните на един или няколко пациента, наличието на някакъв рисков фактор, може да бъде случайно и липсата на група за сравнение затруднява тълкуването на резултатите.