Лекции по Медицина

21. Организация на болничната помощ. Роля на ръководителя по здравни грижи в болницата. Стратегия на МЗ за стационарната помощ.

В системата на здравеопазването се осъществяват 3 поколения реформи. Първото има за цел да създаде Национална система за здравеопазване. Наблюдава се недостиг на ресурси, неефективното им използване и недостъпност на населението до болнично лечение. За да стане зздравеопазната система достъпна, справедлива, ефективна се осъществява внорото поколение реформи, които са свързани приоритетно с развитието на първичното здравно обслужване. Целта е да се осигури универсално здравно обслужвване да всички граждани. Третото поколение реформи са насочени към дизайна на здравеопазната система, начина на финансиране, управляване и оценяване, как отговарят на повишаващите се изисквания на потребителите, дали отговарят на изискванията на рисковите групи от населението.
Целта е да се оптимизира изпълнението на целите и задачите на здравеопазната система. В болничната сфера те са насочени към предотвратяване на смръхспециализацията, ниската ефективност, и ниското качество на здравното обслужване. Тук се включван структурни, икономически и управленски подходи за да направят системата в такива параметри, че да отговаря на изискванията на населението.
Болничата според Закона за лечебните заведения е заведение за болнична помощ, където специалистите извършват –диагностика и лечение; -родилна помощ; -рехабилитация; -консултации; -трансплантации; -медико-козметични услуги; -клинични изпитания; -учебна и научна дейност.
Според броя на специалностите болниците биват:
- Многопрофилни – с най-малко 4 отделения или клиники по 4 основни специалности – вътрешни,детски, хирургия, неврология, акушерство и гинекология.
- Специализирани – с отделения по 1 основна специалност.
Според функциите и срока на лечение биват:
- За активно лечение – за лечение на остри заболявани, травми, оперативно лечение, родилна помощ
- За долекуване и продължително лечение – при хронични заболявания и при нужда от продължително лечение.
- За рехабилитация – при нужда от функционална терапия, рехабилитация.
- За долекуване, продължително лечение и рехабилитация.
По териториален обхват биват:
- Регионални (общински) за гражданите на една или съседни общини.
- Областни – за гражданите на областта
- Междуобластни – за гражданите на няколко области
- Национални – където се извършват уникални диагностични процедури и научно-изследователски дейности.
Според собственицитена болниците те биват:
- Държавни или общински където 50% от капиталал е държавна собственост
- Частни – на частни лица или фирми.
Функции на болницата – всяка болница отговаря за пакет здравни услуги. Според Националната здравна стратегия ключови области са:
- Пакет основни дейности за подобряване на здравето на бременни, новородените и децата, на подрастващите и младежите, рехабилитация на хора с недъзи.
- Пакет основни дейности за намаляване на преждевременната смъртност от ИБС, МИ, злокачествени новообразувания, злополуки
- Пакет основни дейности за ограничаване на заболеваемостта и тежестта на боледуването от ЗД, бронхообструктивни заболявания, психични разстройства.
- Пакет основни дейности за ограничаване на заболеваемостта и смъртността от заразни болести, заболявания от замърсени храни, полово предавани инфекции.
Главната медицинска сестра, организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи, за хигиенното състояние на заведението, дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията, информира директора за състоянието на здравните грижи, планира обучението на медицинските специалисти. Свиква съвета по здравни грижи.