Лекции по Медицина

15. Остри отравяния с нервно-паралитични отровни вещества

Нервно-паралитичните отровни вещества са най-токсичните представители на смъртоносните бойни отровни вещества /БОВ/. По своята химична структура те са фосфорорганични съединения /ФОС/.
Представители. Физико-химични свойства:
o табун – безцветна течност със слаба миризма на горчиви бадеми, слабо разтворим във вода; разтворим в органични разтворители; устойчивост – до няколко часа след агресията.
o зарин – течност с жълтеникав цвят и плодова миризма; разтворим във вода и органични разтворители; устойчивост – до 1 денонощие в зависимост от климатичните условия.
o зоман – безцветна лесноподвижна течност със слаба камфорова миризма; слабо разтворим във вода и органични разтворители; устойчивост – от няколко дни до 1 месец.
o V – газове – включва производни на фосфорната киселина с близки токсични свойства; представляват маслоподобни течности без цвят и мирис; силно устойчиви – през лятото до седмици, а през зимата до няколко месеца.
Път на проникване – проникват през всички възможни входни врати:
• дихателна система;
• храносмилателна система;
• кожа и лигавици.
Клинична картина:
• при интоксикация с ФОС се наблюдават редица синдроми, които се проявяват в различно време и в зависимост от степента на интоксикацията:
- M- и N- холиномиметичен синдром;
- синдром на психомоторна възбуда;
- бронхоспастичен синдром;
- синдром на дихателната недостатъчност;
- конвулсивно-гърчов синдром.
• в протичането на интоксикацията могат да се отдиференцират следните периоди:
- период на възбуждение;
- период на хиперкинезия и гърчове;
- период на дълбока кома.
• при отравяне с ФОС, в зависимост от количеството на постъпилата в организма отрова и състоянието му се различават следните клинични форми:
- лека /миотична/ форма;
- средно тежка /бронхоспастична/ форма;
- тежка форма;
- мълниеносна форма.
Първа помощ и лечение:
• незабавно поставяне на противогаз и средства за защита на кожата;
• извършване на частична санитарна обработка;
• при поява на признаци на отравяне още в огнището на поражение се инжектира антидот – атропин;
• изнасяне от огнището на поражение и при необходимост извършване на дихателна реанимация;
• при поразяване на очите – промивка с 2% разтвор на натриев бикарбонат и накапване на атропин;
• при постъпване на отровата през храносмилателния тракт – стомашна промивка с 2% разтвор на натриев бикарбонат, прилагане на мед. въглен, предизвикване на механично повръщане.