Лекции по Медицина

14. Остри отравяния с общотоксични отровни вещества

Отравяне с циановодородна киселина и нейните съединения:
• физико-химична характеристика – HCN е лесноподвижна течност с миризма на горчиви бадеми. Химично е много реактивоспособна. От нейните съединения най-често отравяния причиняват: Na цианид, Ca цианид и К цианид – безцветни кристални вещества. HCN и нейните съединения са разтворими във вода и органични разтворители.
• път на проникване – отровата прониква по инхалаторен път, през храносмилателната система и през хиперемирана и влажна кожа.
• клинична картина – тежестта на клиничната картина зависи от количеството на постъпилата в организма отрова. Различават се средните форми:
- лека форма – пострадалият се оплаква от горчив вкус в устата, дразнене в гърлото, липса на чувствителност на лигавиците на устата, езика, фаринкса; преобладават проявите на общо неразположение; оплакванията отшумяват до няколко часа след прекратяване на контакта с отровата.
- средно-тежка форма – появяват се брадикардия и хипертония; възможна е краткотрайна загуба на съзнанието; кожата и лигавиците са розово оцветени; при адекватно лечение оплакванията отшумяват за няколко дни.
- тежка форма – протича с изразена фазовост – начална фаза, диспноична фаза, конвулсивна фаза и терминална фаза.
- фундроянтна форма - при свръх концентрация, протича с бърза загуба на съзнанието, единични клонично-тонични гърчове и спиране на дишането, поради парализа на дихателния център.
• първа помощ и лечение – в зоната на бедствието на пострадалите се поставя противогаз под шлема, на който се пъха счупена ампула или перла с амилнитрат; следва бързо изнасяне от зоната на аварията и дихателна реанимация според възможностите.

Отравяне с въглероден окис:
• физико-химична характеристика – газ без цвят и миризма. Гори със синкав пламък и се окислява до въглероден двуокис. под действие на слънчева светлина образува фосген.
• път на проникване – единствено дихателен. Чрез дифузия постъпва в кръвта и оттам се разпределя в черен дроб-сърце-мозък-мускули. отделя се от организма главно през белите дробове и в много малка степен през стомашно-чревния тракт и бъбреците.