Лекции по Медицина

Първа помощ

Лекции по Първа помощ

1. Рани
2. Временно кръвоспиране на външен кръвоизлив
3. Първична обработка на рана
4. Превръзки
5. Натъртване
6. Навяхване
7. Изкълчване
8. Счупване
9. Обездвижване
10. Когато пострадалият е в съзнание
11. Когато пострадалият е в безсъзнание
12. Когато пострадалият е мъртъв
13. Изкуствено дишане
14. Външен сърдечен масаж
15. Хипогликемия
16. Хипотермия
17. Измръзване
18. Замръзване
19. Удавяне
20. Поражение от мълния
21. Слънчев удар
22. Изгаряне
23. Отравяне
24. Отравяне с въглероден двуокис /CO2/
25. Транспортиране на пострадал
26. Положение на пострадалия при транспортиране