Лекции по Медицина

1. Периоди на детската възраст

1. ПЕДИАТРИЯ - (παιδος – дете, ιατρεια – лечение)
→ лечение на деца
съвременното съдържание → грижи за:
- отглеждането
- храненето
- развитието
- възпитанието
- опазването (профилатика) и
- лечението на детето
ПЕДИАТРИЯТА → наука за здравото и болното дете
2. ИСТОРИЯ НА ПЕДИАТРИЯТА
наченки на описания на детски болести – древен Египет и Китай
самостоятлна дисциплина – едва в началото на ХІХ век
първата болница за деца – Париж през 1802 г., а по-късно – Берлин и Петербург
първите учебници по детски болести – Рийе и Бартец (1843 г.), С. Ф. Хотвицки (1847 г)
първите катедри по педиатрия - в Париж; Петербург, Виена, Лондон и др.
1902 г. – за първи път детска стая към отделението по Вътрешни болести на Александровска болница
1905 г. – първото самостоятелно детско отделение
1918 г. – първата клиника по Детски болести
Проф. Д-р Стефан Ватев –баща на българската педиатрия и основоположник на социалната педиатрия у нас
3. ПЕРИОДИ НА ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
1) Период на вътреутробно развитие:
٠ ембрионален – до 3-и лунарен месец
٠ фетален – от 3-и до 10-ти лунарен месец
2) Период на новороденото (неонатален период) – от раждането до края на 1-ви месец
3) Кърмачески период – от края на 1-ви до края на 12-и месец
4) Период на ранно детство (яслена възраст) – от 1 до 3 години
5) Предучилищен период – от 4 до 6 години
6) Училищен период:
٠ ранна училищна възраст – от 6-7 до 11 години
٠ средна училищна възраст – от 12 до 14 години
٠ юношеска възраст – от 15 до 18 години
1) ВЪТРЕУТРОБНО РАЗВИТИЕ - от момента на зачатието до раждането, продължителност – 10 лунарни месеца (280 ± 14 дни), завършва с раждането и прерязването на пъпната връв; два главни подпeриода:
 ембрионален:
٠٠ органогенезата на плода
٠٠ ембриопатии
 фетален:
٠٠ органите нарастват по размер и тегло и се диференцират функционално
٠٠ задържане в растежа (хипоплазии) или нарушение в диференциацията (дисплазии)
2) НЕОНАТАЛЕН ПЕРИОД - от първото вдишване на новороденото, продължителност – до 28-и ден, период на адаптация към новите условия на извънутробния живот; морфологични, функционални и биохимични промени → СИНДРОМ НА АДАПТАЦИЯ

 СИНДРОМ НА АДАПТАЦИЯ
► белодробно дишане
► включва се малкия кръг на кръвообръщение
► затваря се боталовия проток
► закърняват пъпните съдове
► започват да функционират пълноценно бели дробове, храносмилателен апарат, черен дроб, бъбреци и др.
► самостоятелна, но нестабилна терморегулация и т.н.
► незрелост на всички органи и системи
► ражда се само с безусловни рефлекси – сукателен, гълтателен и др.
► храни се само с кърма (мляко)
► бързо наддава на тегло и т.н.
► с изключение времето за хранене останалото време прекарва в сън

 ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОИТО НЕ СЕ НАБЛЮДАВАТ У ПО-ГОЛМИТЕ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ:
► родов травматизъм
► вътреутробна асфиксия
► аспирация на околоплодни води
► вродени инфекции
► хемолитична болест на новороденото
► хеморагична болест на новороденото
► неонатален сепсис
► вродени малформации
► инфекции – тежко протичащи с бърза дисеминация
► за отглеждането на новороденото се изискват специални грижи – майчина кърма, оптимална стайна температура и опазване от инфекции
► най-висока детска смъртност

3) КЪРМАЧЕСКИ ПЕРИОД - от края на първия месец след раждане, продължителност – до края на първата година; основните процеси на адаптация към външния живот са завършени ; период на най-интензивно физическо, нервно-психическо, моторно и интелектуално развитие в живота на човека:
٠утроява теглото си при раждане
٠ увеличава ръста си с 24-25 см
٠ променят се телесните пропорции
٠ поникват първите 6-8 зъба
٠ започва само да се изправя и да се придвижва самостоятелно
٠ появяват се условните рефлекси
٠ започва да разбира и да изговаря няколко десетки думи
٠ променя се начина на хранене
٠имунологична незрелост
٠٠ пасивен имунитет – не боледува от вирусни инфекции като морбили, рубеола, варицела
٠٠ висока инфекциозна заболеваемост – дихателна и храносмилателна система
٠ вродени аномалии
٠ висока детска смъртност
٠ започват и се провеждат голям брой имунизации
٠ специални грижи – кърмене, правилно хранене, хигиенни грижи, предпазване от инфекции
٠ детска консултация

4) РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
 яслена възраст - от края на първата година до навършване на 3 години
 бързо усъвършенстване на двигателните функции и активността, говор и психика, разширяване на социалните контакти и познавателни възможности; темповете на растеж намаляват, но остават относително високи; приключва прорязването на млечните зъби; стабилизиране на функциите на всички органи и системи; игрите – важен фактор за възпитание и изграждане на полезни навици; увеличаване на травмите:
٠ нещастни случаи – аспирация на чужди тела, изгаряния и отравяния
٠ остри заразни и инфекциозни заболявания

5) ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - 4 – 6 години; темповете на растеж и съзряване спадат постепенно; първото физиологично издължаване за сметка на крайниците; в края на периода – започва смяна на млечните зъби с постоянни; хранене – като възрастните; интензивно интелектуално развитие; правилно говорене; в края на периода – активно обучение; инфекциозни заболявания – протичат по-леко
٠ алергози
٠ болести на съединителната тъкан
٠ хемобластози
٠ отравяния
٠ уличен травматизъм – най-честата причина за смърт в тази възраст

6) УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - 7 – 14 години
٠ ранна – 7 до 11 години
٠ средна – 12 до 14 години
- по-бавно, но устойчиво развитие и растеж; пропорциите на тялото се доближават до тези на възрастните; млечните зъби се сменят от постоянни; значително нарастване на умствените възможности; най-важната физиологична промяна – пубертет!; инфекциозни заболявания – протичат по-леко
٠ алергози
٠ гръбначни изкривявания
٠ хипертония
٠ неврози
٠ анемии

ПУБЕРТЕТ - годините, през които се извършва половото развитие и съзряване; начало – генетично детерминирано:
٠ момичета – 10 ± 2 год. ٠ момчета – 12 ± 2 год.
- анатомичните и физиологични промени – средно 2-4 години; психо-социалните – няколко години повече; започва след активиране на оста хипоталамус-хипофиза-надбъбрек-полови жлези:
٠ надбъбречни жлези → андрогени → полово окосмяване; нарича се надбъбречна фаза (адренархе, пубархе)
٠ 2-3 години по-късно започва гонадната фаза (гонадархе):
повишаване секрецията на FSH и LH →

FSH LH
момичета яйчникови фоликули овулация
секреция на естрогени жълтъчно тяло
момчета семенни каналчета стимулира клетките на Leidig
сперматогенеза по този начин контролира
в присъствие на тестостерон секецията на тестостерон

- в зависимост от развитието на пубисното окосмяване (пубархе), гениталиите и гръдните жлези (телархе) – 5 стадия в протичането на пуберитета (Tanner); първа менструация – 12 – 13 год. възраст

ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
адолесцентна възраст, тийнейджъри - 15 до 18 години
11 – 21 години
٠ ранна – 11 до 14 години
٠ средна – 15 до 17 години
٠ късна – 18 до 21 години
годините на преминаване от детство в зряла възраст; биологичните промени в този период включват:
٠ развитие на невроендокринната и репродуктивна система
٠ скок в растежа
٠ промени в строежа на тялото и телесните пропорции
٠ развитие на сърдечно-съдовата, дихателната, кръвотворната и храносмилателна системи
٠ психосоциални промени
٠ злокачествени заболявания
٠ болести на съдинителната тъкан
٠ храносмилателната с-ма – гастрит, язва
٠ психични заболявания
٠ ендокринни заболявания – тиреотоксикоз, захарен диабет