Лекции по Медицина

11. Планиране на епидемиологичен проект за проучване случай-контрола

Условия при избор на заболяването – да се среща рядко, протича тежко, има дълъг латентен период, изисква малък брой контроли.

План за провеждане на проучване случаи-контрол:
1. Въведение – обем ½ до 1 страница. Съдържа данни за разпространението, тежестта, последиците и лечението на съответното заболяване (по литературни данни).
2. Характеристика на заболяването – точна диагноза или точно определение на заболяването по МКБ 10 ревизия – синоними, клинични формулировки
3. Етиология – по литературни данни, тя е неизвестна
4. Вероятни рискови фактори – по литературни данни се описват първите няколко рискови фактори – те могат да бъдат примерно фамилна обремененост, вирусно заболяване, злоупотреба с алкохол.
5. Цел на проучването – изследване на причинно-следствената връзка между заболяването и рисковия фактор. Тя е да се провери хипотезата че вероятния рисков фактор е една от причините за това заболяване.
6. Задачи чрез които ще се изпълнят целите. За тази цел задачите са да се направи характеристика на лицата с тютюнопушене и ИБС. Друга задача е да се направи характеристика на лицата с тютюнопушене от контролната група които нямат ИБС. Да се сравнят честотите на тютюнопушенето в двете групи, да се проучи влиянието на продължителността на тютюнопушенето и честотата на ИБС, да се определи има ли връзка между давността на пушенето и ИБС.
7. Хипотези – имаме първо нулева хипотеза (Н0) – че проучваните фактори нямат връзка с изследваното заболяване, и алтернативна хипотеза (Н1), че проучваните фактори имат връзка с изследването заболяване.
8. Методика на проучването
- вид на проучването – целта определя вида на проучването (кохортно или контролно проучване) на входа има здрави лица които са разпределени в 2 групи – експонирани и не експонирани. На изхода се идентифицират настъпилите промени
- участниците в проучването трябва да се опише как ще се набира кохортата – по общини, по райони, по професионални групи или други признаци. Минимален брой на кохортата е 200 лица, но поради очакване на отпадане се набират 2550.
- продължителност на проучването – до 1 година, предпочита се 6 месеца.
9. Използваните методи – документален метод – болничните или диспансерните регистри, история заболяване; анкетен метод (анкети за събиране на информация за лицата от кохортата), интервю – извършва се от подготвени лица; Физикални изследвания на лицата от кохортата (оглед, палпация, перкусия, аускултация); Изследвания (инструментални – ЕКГ, ЕМГ, ЕЕГ; лабораторни – ПКК, биохимия); Биостатистически методи – създава се таблица 2по2 (четирикратна таблица). На хоризонталните редове е броят на експонираните и не експонираните. На вертикалните редове е броят на болните и здравите. Изчислява се отношение на шансовете (odds ratio). OR <1 or="">1 съществува висок риск за групата с експозиция.
10. Заключение – с няколко изречения се предвиждат медико-социалните мероприятия в случай че RR е >1. Те могат да бъдат промени в нормативната база за продажба на алкохол и цигари, здравно-образователни мероприятия.
11. Източници на данни