Лекции по Медицина

13. Подезичен нерв

Нервът е изцяло двигателен. Инервира мускулите на езика. Моторното ядро се намира в булбуса под пода на IV вентрикул. Коренчетата излизат от ствола> преминават през canalishypoglossus> по шията инервират m.hyoglossus, genioglossus, вътрешните езикови мускули. Инервира и подезичните мускули с помощ от двигателни влакна от C1-C3. Нервът получава едностранна контралатерална корова инервация.Проприорецептивна сетивна инервация се провежда чрез тригеминалния нерв до nucl.mesencephalicus.
Изследване – при оглед се оценява трофиката, обемът на езика, потрепвания, показването му и движенията му в различни посоки.
Увреждания - при едностранно увреждане наа ядрото или ствола на нерва – на същатата страна се развива атрофична парализа с хомолатерално отклонение (езикът сочи към увредената страна). При двустранна периферна парализа, езикът е напълно парализиран. При ядрено увреждане – атрофия и фасцикулации. При едностранно супрануклеарно увреждане – контралатерална централна парализа – отклонява се към парализираните крайници. При инсулт в булбуса – синдром на Джаксън – ипсилатерална периферна парализа на езика и контралатерална хемиплегия.