Лекции по Медицина

11. Подготовка на болния за анестезия. Премедикация – цел и средства

Подготовката на болния за анестезия включва:

- оценка на състоянието на болния - извършва се чрез анамнеза която съдържа началото и развитието на осн. хирургично заболяване, предишни анестезии, придружаващи заболявания, алергии към медикаменти или храни и др. и чрез клиничен преглед представляващ преценка на общ.вид на Б;

- корекция на нарушенията във функциите на органите и системите на Б – извършват се изследвания на дих.с-ма (Ро-скопия или Ро-графия, кръвно - газов анализ, аускултация на бял дроб и др.) и при наличие на ринит, бронхит, ларингит, фарингит или др. заболяване на белите дробове планова анестезия на се извършва, а това се прави 2-3 седмици след оздравяване; изследвания на ССС (пулс, RR, ЕКГ и др.); изследвания на черен дроб (общ билирубин и др.); изследвания на отделителната с-ма (урина, креатенин, урея и др.); изследвания на кръвта (при планови операции Hb не трябва да е по-нисък от 80 г/л); изследвания на ендокринната с-ма (кръвна захар, кръвнозахарен профил и при наличие на диабет за планови операции той трябва да е в компенсиран стадии); изследвания на храносмилателната с-ма (Б не трябва да е ял най-малко 6ч. преди операцията);

- избор на подходяща премедикация – започва с ранна премедикация в нощта преди операцията когато се дават сънотворни медикаменти. Непосредствената премедикация цели да постисне псих.напрежение на П, да се намали секрецията и саливацията на бронхиалните жлези, да се предотвратят нежелани вегетативни реакции и да се създаде аналгетичен фон за действието на анестетиците. За премедикация се използват: бензодиазепинови медикаменти ( Diazepam, Dormicum и др.); парасимпатиколитици (Atropin, Scopolamin и др.); аналгетици (Lydol, Morhpin и др.) и други медикаменти (Antiallerisin, Droperidol и др.)